Tak, można być rodzicami na 100%!

Poradnik "Rodzice100.pl" Vademecum i katalog dobrych praktyk dla placówek oświatowych, wychowawczych oraz rodziców. Poradnik zawiera katalog dobrych praktyk edukacyjnych (kursów, warsztatów, działań) oraz praktyczne, sprawdzone i proste sugestie dotyczce ich realizacji: co, dlaczego, jak i z kim.

Poradnik został przygotowany przez grupę ekspertów i praktyków w dziedzinie wychowania we współpracy z fundacją edukacyjną Leader100. Współfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Pobierz poradnik "Rodzice100.pl"!

Poradnik Rodzice100.pl

Drukowana wersja pierwszej edycji poradnika „RODZICE100.PL” została przekazana placówkom oświatowym i wychowawczym działającym w dzielnicy Wawer w Warszawie. Katalog dobrych praktyk oraz instytucji będzie regularnie aktualizowany.

O "Rodzice100.pl"

W poradniku przedstawiamy wyniki wybranych badań dotyczących wpływu rodziny, a w szczególności sytuacji małżeńskiej na wychowanie, wyniki edukacyjne dzieci i młodzieży oraz poziom przestępczości nieletnich. Większość analiz edukacyjnych wskazuje na istotną zależność pomiędzy kondycją rodziny a postępami dziecka w nauce, procesem jego socjalizacji, relacjami z rówieśnikami, umiejętnością pokonywania różnorodnych trudności w szkole i otoczeniu. Wzmacnianie małżeństwa i rodziny, zachęcanie rodziców do ścisłej współpracy ze szkołą i różnymi instytucjami wychowawczymi efektywnie przekłada się na zintegrowany rozwój dziecka. Na proces wychowania wpływają oczywiście różne czynniki, za najistotniejsze należy uznać szkołę i rodzinę, gdzie dziecko spędza najwięcej czasu. Z tej perspektywy wydaje się oczywiste, że aby szkoła była efektywna musi współpracować z rodzicami. Poradnik Rodzice100.pl koncentruje się zatem na „dobrych praktykach”, które służyć mogą budowie i wzmacnianiu małżeństwa, rodziny oraz relacji szkoły i rodziców. Odwołując się do tych badań, w poradniku przedstawiamy konkretne propozycje zajęć, spotkań, warsztatów i różnych form aktywności dla rodziców, które mogą wzmacniać małżeństwa, rodziny oraz porozumienie ze szkołą i innymi placówkami wychowawczymi. Edukacja bowiem wtedy jest skuteczna, kiedy dom, szkoła i inne placówki, do których uczęszcza dziecko budują zintegrowany, niesprzeczny system wychowawczy. Poradnik kierujemy przede wszystkim do rodziców, wychowawców, nauczycieli, osób, którym bliskie są sprawy wychowania dzieci i młodzieży i którym zależy na zintegrowanej edukacji osoby, doceniając jednocześnie rolę rodziny jako podstawowego środowiska wychowawczego. Pisany był z myślą o wychowawcach instytucjonalnych, ale również animatorach organizacji społecznych i pozarządowych (harcerskich, sportowych, wyznaniowych…). W poradniku Rodzice100.pl znaleźć można propozycje działań dostosowanych do różnego wieku dzieci nakierowanych na różnorodne problemy.Poradnik Rodzice100.pl składa się z trzech części:


pierwsza część prezentuje wnioski z badań naukowych dotyczących roli rodziny i sytuacji małżeńskiej w edukacji i wychowaniu oraz jej wpływu na niepożądane (w tym także naruszające normy prawne) zachowania,


druga część zawiera katalog dobrych praktyk wzmacniających małżeństwa, rodziny oraz współpracę rodziny z placówkami wychowawczymi (szkoły, etc.),


trzecia część zawiera katalog instytucji, które mogą pomóc we wdrożeniu niektórych z ww. dobrych praktyk. Ostatnie strony poradnika zawierają dodatkowe informacje dotyczące badań i podstaw naukowych, na których opierają się założenia poradnika.


Mamy nadzieję, że poradnik Rodzice100.pl stanie się cennym wkładem w Państwa działania wychowawcze. Będziemy wdzięczni za wszystkie sugestie i komentarze, które prosimy przesyłać na adres: rodzice100@leader100.pl.


Leader100 – Fundacja razem ze ekspertami