CZĘŚĆ TRZECIA

Wyjaśnienia

1. Lista instytucji, z Państwa pomocą, będzie regularnie aktualizowana. Zapraszamy do zgłaszania Państwa sugestii na adres rodzice100@leader100.pl.

2. W treści opisu niektórych instytucju znajduje się informacja z numerem praktyki, które mogą pomóc w ich wdrożeniu. Lista, dane kontaktowe i krótki opis każdej instytucji znajduje się w trzeciej części poradnika.

Opis instytucji

Formularz zapisów dostępny pod linkiem.

Komitet Sterujący AF powstał w 2003 r. W tym samym roku, we wrześniu odbył się w Warszawie Kurs Pilotażowy „First Steps”. Celem tego kursu było przeszkolenie małżeństw, tak by mogli w przyszłości moderować Kursy Akademii Familijnej. Obecnie Akademia Familijna oferuje wiele kursów opartych na kazusach dopasowanych do wieku dzieci.

Więcej informacji na stronie: www.akademiafamilijna.pl

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 76.

Inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych Dzieci jest ruchem rodziców, skierowanym przeciwko permisywnej edukacji seksualnej w szkołach i seksualizacji dzieci. Zaangażowani są w nią prawnicy, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, socjolodzy, dziennikarze, ale przede wszystkim i po prostu – rodzice. Działa we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzice Chronią Dzieci.

Inicjatywa SSND stara się dotrzeć z informacją o niebezpieczeństwach płynących z rozpowszechniania się w szkołach idei permisywizmu seksualnego. Wskazuje na bezpośrednią korelację wczesnej inicjacji seksualnej i seksualnego liberalizmu ze wzrostem zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, ale także wzrostem przestępczości, a zwłaszcza przestępczości seksualnej, poziomu frustracji, depresji i samobójstw w tej grupie.

W związku z realizacją celów Inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych Dzieci prowadzi:

 • - szkolenia dla dyrektorów placówek szkolnych oraz samorządowców
 • - szkolenia dla nauczycieli, psychologów, pedagogów
 • - szkolenia i spotkania dla rodziców
 • - serwis informacyjny www.stop-seksualizacji.pl i profil facebookowy
 • - kanał na You Tubie Stop Seksualizacji Naszych Dzieci

Więcej informacji na stronie:
www.stop-seksualizacji.pl

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 04, 06, 25, 28, 41.

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla ochrony i wspierania bezpieczeństwa i godności dzieci, niezależności światopoglądowej rodzin, integralności rodzin, prawa rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami oraz dla propagowania szczególnej roli społecznej rodziny rozumianej jako wspólnota małżonków – kobiety i mężczyzny – i ich dzieci.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez: organizowanie akcji edukacyjnych i informacyjnych, organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, tworzenie programów edukacyjnych, organizowanie szkoleń, prelekcji, konferencji, wydawanie, drukowanie oraz rozpowszechnianie różnego rodzaju publikacji, uczestniczenie w debacie społecznej, w tym w szczególności toczącej się na łamach różnego rodzaju mediów lokalnych i ogólnokrajowych, podejmowanie inicjatyw o charakterze prawodawczym na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym, korzysta z przysługujących środków ochrony prawnej, w tym w szczególności zawiadamianie organów ścigania o przypadkach łamania prawa.

Więcej informacji na stronie: www.rchd.pl.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 06, 25, 28, 41, 47.

www.ipzin.org

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej jest fundacją, nad którą nadzór sprawuje Minister Zdrowia. Misją IPZ jest wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom dzieci i młodzieży w duchu zintegrowanego podejścia do profilaktyki problemowej oraz współpraca z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki.

Realizując swoją misję IPZ prowadzi:

 • - badania nad młodzieżą
 • - opracowuje programy profilaktyczne
 • - szkoli trenerów i nauczycieli
 • - przygotowuje ekspertyzy i raporty dla instytucji państwowych i JST

Więcej informacji na stronie:
www.program.archipelagskarbow.eu

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 03, 04, 06, 38, 89.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Podejmuje działania eliminujące z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizuje to edukując i popularyzując aktualne badania naukowe na temat szkodliwego wpływu pornografii na dzieci i młodzież. STS organizuje akcje konsumenckie, w ramach których przygotowuje przykładowe listy, które następnie konsumenci mogą wysłać do firm przekraczających granice kultury, jak również do różnego rodzaju instytucji. STS podejmuje interwencje tam, gdzie są podstawy do działania oraz szanse na sukces.

STS tworzy społeczeństwo obywatelskie. Zachęca konsumentów do udziału w życiu publicznym i daje im skuteczne narzędzia wpływu na przestrzeń publiczną. Nie dzieli sympatyków ze względu na poglądy polityczne, religijne czy światopoglądowe. Sprzymierzeńcem podejmowanych działań może być każdy, komu nie jest obojętny problem wulgaryzacji przestrzeni publicznej.

STS posiada osobowość prawną i działa w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach”. Organizacja została zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 319230, w dniu 8 grudnia 2008 roku. Od 2012 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Finansuje swoje działania dzięki stałym, drobnym wpłatom sympatyków oraz wpłatom z 1%.

Więcej informacji na stronie: www.twojasprawa.org.pl

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 79.

„Pracownia Dialogu” to ośrodek pomocy psychologicznej funkcjonujący w ramach Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu, której głównym celem jest wspieranie i rozwój psychoterapii zgodnie ze standardami profesjonalnymi i etycznymi oraz działanie na rzecz integralnego rozwoju człowieka w jego wszystkich aspektach (psychicznym, duchowym, fizycznym i społecznym).

Oprócz różnych rodzajów terapii (indywidualne, grupowe, par) Pracownia prowadzi: warsztaty – krótkie zajęcia rozwojowe, lub 2-dniowe. Ich celem jest wzrost świadomości i nabycie lub udoskonalenie konkretnych umiejętności dla rodziców, dla par i inne.

Więcej o instytucji na stronie: www.pracowniadialogu.pl.

Dobre praktyki w których ta instytucja osoba może pomóc: 46.

www.malzenstwo.pl

MD organizują:

 • - wieczory dla narzeczonych – 9 spotkań w określony dzień tygodnia
 • - rekolekcje dla narzeczonych – weekendowy kurs przedmałżeński
 • - rekolekcje dla małżeństw wyjazdowe
 • - comiesięczne spotkania dla młodych małżeństw

Więcej informacji na stronie: www.malzenstwo.pl

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 46.

Fundacja Misja Służby Rodzinie jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji Family Life Mission. Opierając się na wartościach chrześcijańskich w praktyczny sposób pomaga w budowaniu zdrowych rodzin. Organizuje spotkania dla kobiet, mężczyzn oraz wyjazdy wakacyjne.

Więcej informacji na stronie: www.msr.org.pl.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 46.

www.spotkaniamalzenskie.pl

Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.

Więcej informacji na stronie: www.spotkaniamalzenskie.pl.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 39, 46.

Wspólnota „Święta Rodzina” organizuje kursy i rekolekcje dla małżeństw. Organizuje weekendowe kursy „Filip” dla małżeństw oraz (osobno) dla młodzieży powyżej 19 lat. Oprócz tego prowadzi stacjonarny „Szpitalik małżeński’ dla małżeństw przeżywających trudności.

Więcej informacji na stronie: www.swietarodzina.org.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 70, 93.

Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Wspólnota zapewnia „pierwszą pomoc” w sytuacjach kryzysowych, organizuje też rekolekcje dla małżeństw w kryzysie i na wszelkie sposoby wspiera osoby z problemami małżeńskimi.

Więcej informacji na stronie: www.sychar.org.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 71.

www.cps.edu.pl

Celem jest upowszechnianie naukowej wiedzy o etiologii i przebiegu współczesnych zachowań ryzykownych, uzależnień i zaburzeń zachowania. Obszarem szczególnych zainteresowań CPS jest profilaktyka narkotykowa (dopalaczowa) i uzależnień behawioralnych, a także przeciwdziałanie innym zachowaniom ryzykownym.

Wspomaga władze samorządowe, organizacje pozarządowe oraz placówki oświatowe i wychowawcze w zakresie budowania nowoczesnych programów profilaktycznych, diagnozy zjawiska uzależnień oraz zachowań ryzykownych. Prowadzi działalność szkoleniową i profilaktyczną z pracownikami instytucji samorządowych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych, sądownictwa, rodzicami oraz uczniami. Zajmuje twarde, jednoznaczne stanowisko w sprawach narkotyków, dopalaczy, postmodernizmu i skrajnych postaci ideologii gender, opowiadając się za modelem wychowania dzieci i młodzieży w granicach i normach, których kluczowym źródłem są Dekalog, chrześcijaństwo i ogólnoludzkie wartości humanistyczne.

Więcej informacji na stronie: www.cps.edu.pl

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 03, 04, 06, 38, 46, 86, 87, 88.

Poradnia prowadzona jest przez fundację Signum Caritatis, organizację działającą przy poznańskiej Caritas. Poradnia działa na terenie archidiecezji poznańskiej i mieści się przy ul. Rynek Wildecki 4A w Poznaniu. Jest otwarta w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 10-12 i 17-19. Pomoc świadczona jest bezpłatnie. Telefon kontaktowy: 609 888 616.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna to poradnia działająca w duchu katolickich wartości. Rodzice mogą tu otrzymać pomoc psychologiczną i terapeutyczną, która pomoże im rozwiązać problemy rodzinne lub małżeńskie.

Więcej informacji na stronie: www.signumcaritatis.pl.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 39, 46.

Fundacja mieści się w Poznaniu przy ul. Zeylanda 9/3. Numer kontaktowy: 61 663 40 90.

Fundacja „Dziecko w centrum” to organizacja pozarządowa, której podstawowym celem jest inicjowanie, prowadzenie oraz promowanie wszelkich działań na rzecz budowania świata przyjaznego dzieciom, w którym wszystkie dzieci otrzymują najlepsze z możliwych warunki startu życiowego, w którym ich bezpieczeństwo i dobro są najważniejsze i gdzie mogą się rozwijać w zdrowiu, pokoju i poszanowaniu własnej godności.

Fundacja prowadzi kilkanaście inicjatyw i projektów, dzięki którym udziela kompleksowej pomocy rodzinom z dziećmi, szczególnie tym zagrożonym krzywdzeniem i zaniedbywaniem lub tym, które doznały przemocy w swoim domu rodzinnym. Kadra Fundacji to zespół specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, prawników) z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

Fundacja podejmuje się działań profilaktycznych, diagnostycznych, interwencyjnych i terapeutycznych. Stale współpracuje z kilkudziesięcioma regionalnymi i krajowymi jednostkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi, interwencyjnymi, naukowymi, socjoterapeutycznymi i rehabilitacyjnymi z sektora publicznego, pozarządowego oraz prywatnego.

Więcej informacji na stronie: www.dzieckowcentrum.org.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 39, 46.

Siedziba Terenowego Oddziału KOPD mieści się w Poznaniu przy ul. Garbary 97.

KOPD Poznań to poznański oddział terenowy ogólnopolskiego stowarzyszenia Komitet Ochrony Praw Dziecka. Wielkopolska placówka prowadzi kompleksową działalność społeczną z zakresu pomocy dziecku pokrzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD Poznań jest skierowana do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów.

Więcej informacji na stronie: www.kopd.poznan.pl.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 39, 46.

Przy każdej szkole i instytucji wychowawczej istnieją małżeństwa, które mogą i chcą dzielić się swoim doświadczeniem na warsztatach, które same prowadzą. Warto posiadać listę takich par małżeńskich i stopniowo ją powiększać.

Można też kontaktować się z innymi szkołami lub instytucjami (np. instytucje nr 1, 18 i 36) w celu poszerzenia grona par małżeńskich, które mogą prowadzić warsztaty, etc.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 40, 46, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 76.

Fundacja Sto Pociech ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju zarówno dorosłych jak i dzieci, wynikające z przekonania, że dzieciństwo to kluczowy okres w życiu, a jego jakość bezpośrednio zależy od kondycji rodzicielstwa w tym czasie. Działania Fundacji są zorientowane na profilaktykę, ponieważ wczesne wsparcie dane rodzinie najlepiej zapobiega dysfunkcjom i patologiom w późniejszych latach. Rodzice mogą się tu nauczyć, jak być wystarczająco dobrym rodzicem. Pomagamy w sytuacjach trudnych i w odkrywaniu wciąż na nowo radości z bycia rodzicami.

Więcej informacji na stronie: www.stopociech.pl www.stopociech.pl.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 73, 74.

Leader100 jest wsparciem dla programów wychowawczych.

Celami Programu są między innymi:

 • - wspomaganie w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji
 • - stymulowanie pozytywnej aktywności ucznia w szkole, w domu i poza nim
 • - ułatwienie współpracy rodziców i wychowawców w procesie wychowywania

Więcej informacji na stronie: www.leader100.pl.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 02, 08, 14, 24, 26, 37, 38, 50, 100.

CrossRoads jest strategią funkcjonującą w co najmniej 50 krajach, skoncentrowaną na rozwijaniu pozytywnych wartości w życiu młodzieży. W obliczu ogromnych problemów społecznych m.in. HIV/AIDS, promujemy zdrowy styl życia i zachęcamy do unikania ryzykownych zachowań. Chcemy docierać do intelektu, serca i woli młodych ludzi, aby podejmowali mądre i przemyślane decyzje. Głównym narzędziem, z którego korzystamy jest program wychowawczy pt. „Młodzież na rozdrożu”. Nie jest to jedynie zestaw 30 profesjonalnie przygotowanych scenariuszy lekcji, ale interaktywny, kompleksowy i systematyczny sposób kształtowania charakteru i rozwijania umiejętności życiowych.

Więcej informacji na stronie: www.mlodzieznarozdrozu.pl

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 60.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” jest stowarzyszeniem, do którego celów należy:

 • - działanie na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, w tym rodzin wielopokoleniowych opiekujących się seniorami, a w szczególności dużych rodzin
 • - działanie na rzecz solidarności rodzin wychowujących dzieci oraz opiekujących się seniorami, a w szczególności dużych rodzin
 • - działanie na rzecz pozytywnego obrazu rodziny, jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka
 • - podejmowanie działań na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej słusznych interesów rodziny

Więcej informacji na stronie: www.3plus.pl.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 03, 04, 06, 75, 76.

Instytucja pomaga rodzicom:

 • - zrozumieć swoje dzieci
 • - wspierać ich naturalny potencjał
 • - wychowywać je na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych
 • - skutecznie radzić sobie z codziennymi trudnościami, takimi jak ubieranie się, wychodzenie z domu, sprzątanie, mycie zębów i tym podobne

Więcej informacji na stronie: www.pozytywnadyscyplina.pl.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 77.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

Więcej informacji na stronie: www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-98419/szkoa-dla-rodzicow-i-wychowawcow/o-szkole-dla-rodzicow-i-wychowawcow

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 38, 78.

Wspólnota Emmanuel jest publicznym stowarzyszeniem wiernych na prawie papieskim. Aktualny moderator Wspólnoty, Laurent Landete (z Francji) jest powołany przez papieża Franciszka na Doradcę Papieskiej Rady do spraw Świeckich.

Więcej informacji na stronie: www.mip.emmanuel.info.pl

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 80.

Inicjatywa Tato.Net oparta jest na przeświadczeniu, że każde dziecko dla właściwego rozwoju i szczęścia potrzebuje mamy i taty. Istnieje, by spełnić największe marzenie milionów dzieci, które w XXI wieku dotkliwie cierpią z braku ojcowskiej troski. Wszystkie działania Tato.Net wynikają z wizji ojcostwa, które potrzebuje być odkryte na nowo.

Więcej informacji na stronie: www.tato.net.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 81, 82, 83, 84, 85.

Klub Jagielloński jest nowoczesnym stowarzyszeniem o 25-letniej tradycji, zrzeszającym głównie studentów i młodych absolwentów uczelni wyższych w całej Polsce.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 29.

Więcej informacji na stronie: www.anp.kj.org.pl.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 29, 30, 49.

Celem Fundacji Chronić Dobro jest promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji związanej z dziedzictwem opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Wśród różnych działalności Fundacji jest również prowadzenie warsztatów dla osób szukających wyciszenia i duchowego wzmocnienia.

Więcej informacji na stronie: www.kultura.benedyktyni.com

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 92.

Spotkania Małżeńskie (ang. Encounters of Married Couples) są międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych. W diecezjach, w których istnieją Diecezjalne Rady Ruchów Katolickich lub ich odpowiedniki, Spotkania Małżeńskie są ich członkami. Spotkania Małżeńskie nie są formą poradnictwa rodzinnego, nie są to tradycyjne rekolekcje, nie jest to także psychoterapia. Pojęciem, które najpełniej określa istotę prac Stowarzyszenia jest spotkanie osób. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez małżeństwa i kapłanów, którzy przechodzą odpowiednie przygotowanie do prowadzenia różnych form pracy, zanim uzyskają status Animatora. Wszystkie prace prowadzone są społecznie. Animatorzy nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Więcej informacji na stronie: www.spotkaniamalzenskie.pl

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 05, 57, 72, 94, 95.

Weekendy małżeńskie są organizowane przez Centrum Duchowości „Honoratianum”. Prowadzone są przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 96.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) jest organem konstytucyjnym stojącym na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Wśród wielu inicjatyw prowadzonych przez KRRiT znajduje się również edukacja medialna.

Więcej informacji na stronie: www.krrit.gov.pl/drogowskaz-medialny/edukacja-medialna-w-krrit/

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 34, 45, 97.

Celem działania Fundacji Ster na Miłość jest m.in.:

 • - profilaktyka problemów i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
 • - przeciwdziałanie przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży
 • - poradnictwo rodzinne skierowane do dzieci, młodzieży, małżonków i całych rodzin
 • - umacnianie trwałości rodziny jako podstawowej jednostki społecznej
 • - prowadzenie działalności edukacyjnej dla młodzieży i dorosłych z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • - prowadzenie działalności skierowanej do młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji seksualnej.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 99.

Edukacja Finansowa CROWN to działalność edukacyjna skierowana do każdego, prowadzona w oparciu o chrześcijańskie wartości, mająca na celu pomoc w zarządzaniu finansami. Obejmuje ona edukację w zakresie wychodzenia z długów, kształtowania nawyków w planowaniu wydatków i podejściu do budżetu rodzinnego, jak również do oszczędzania i wydawania pieniędzy. Szkolenia są prowadzone w systemie wykładowym oraz warsztatowym.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 28.

Więcej informacji na stronie: www.crown.org.pl

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 48.

W Stowarzyszeniu Sternik i jego placówkach oświatowych rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci, a szkoła jedynie pomaga im w pełnieniu tej roli. Zatem szkoła stanowi wychowawcze uzupełnienie rodziny, a nigdy nie jest jej substytutem. Podstawą dobrego wychowania jest to, by te dwa środowiska wychowawcze szły w jednym kierunku i były spójne pod względem wartości. Rodzina jest naturalnym środowiskiem najgłębszego rozwoju osoby. W niej dzieci uczą się elementarnych postaw życiowych, otrzymują wychowanie moralne i religijne, uczą się odpowiedzialnie korzystać z wolności, kształtują i doskonalą osobowość.

Stowarzyszenie Sternik chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami ze współpracy z rodzicami, dzięki czemu wiele polskich szkół z sukcesami korzysta z tych doświadczeń.

Więcej informacji na stronie: www.sternik.edu.pl.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 02, 07, 09, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 32, 100.

Fundacja zajmuje się m. in.:

 • - działalnością na rzecz: wolności, poszanowania godności i praw człowieka, wartości rodzinnych, humanitaryzmu oraz solidarności międzyludzkiej, ochrony własności prywatnej, obrony praw konsumenta i utrzymania standardów etycznych rynku
 • - wspieraniem działań sprzyjających tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i promowanie aktywności społecznej, w szczególności w zakresie realizacji praw i wolności człowieka
 • - przeciwdziałaniem zjawiskom, które zagrażają lub godzą w moralność publiczną i dobre obyczaje
 • - inspirowaniem i realizowaniem inicjatyw wspierających i wzmacniających instytucję rodziny i małżeństwa

Więcej informacji na stronie: www.mamaitata.org.pl.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 03, 04,

Misją Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii jest dostarczanie rzetelnej wiedzy o problemach natury psychologicznej szczególnie silnie dotykających współczesnego człowieka. Od roku 2015 koncentruje się na prewencji zachowań ryzykownych młodzieży poprzez prowadzenie portalu pytam.edu.pl (bo prawda jest ciekawa).

Celem Fundacji jest także rozpowszechnianie informacji o dostępnych formach pomocy psychologicznej oraz prewencji. Fundacja zajmuje się wsparciem młodzieży, rodziców i wychowawców w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym i kształtowaniu zachowań prozdrowotnych.

Więcej informacji na stronie: www.edukacja-zdrowotna.pl.

Dobre praktyki w których ta instytucja może pomóc: 03, 04, 11, 23, 38.