CZĘŚĆ PIERWSZA

Prezentacja wniosków z wybranych badań naukowych dotyczących roli rodziny i sytuacji małżeńskiej w wychowaniu i edukacji.

Polecamy obejrzeć krótki materiał filmowy:
To, co teraz napiszę, to będzie truizm, ale: świat dzieci jest odbiciem świata dorosłych

Mama trójki dzieci

1. Wnioski badań dotyczących wpływu rodziny w wychowaniu i edukacji
Opracowane przez Leader100 na podstawie niezależnych badań i raportów (najedź na wykres kursorem, aby go powiększyć)

Badania edukacyjne przeprowadzone w Polsce i w innych krajach (nie tylko europejskich) wskazują jednoznacznie, że środowisko rodzinne ma największy wpływ na kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży – jest aż w 80% odpowiedzialne za przyszłość młodego człowieka.

Na drugim miejscu znajduje się szkoła, a następnie środowiska pozaszkolne – w tym formalne i nieformalne grupy rówieśnicze, które czasami przejmują funkcje rodziny. Często z różnych powodów jest ona dysfunkcyjna.

Wpływ rodziny i innych środowisk jest oczywiście zmienny i zależy od etapów rozwojowych. Niezależnie jednak od tego, rodzina zawsze pozostaje podstawowym punktem odniesienia dla dziecka.

Źródła, z których pochodzą niektóre z ww. wniosków:

Badania i doświadczenia zostały przedstawione na konferencjach „Narodowej Debaty o Rodzinie” zorganizowanych przez Ministerstwo Rodziny w 2017 roku oraz na konferencji „Safer Internet”, Warszawa, 19-20 września 2017 r.


Statystyki Policji dotyczące przestępczości nieletnich zob. na stronie oraz analiza statystyki przestępczości nieletnich w latach 2013-2015 w publikacji Ministerstwa Sprawiedliwości, kwartalnik „Probacja”, I/2016, ISSN 1689-6122, mgr Marek Paprocki, „Zjawisko przestępczości nieletnich w latach 2013-2015”


Publikacja „Przestępczość małoletnich jako problem społeczny” zob. na stronie etc.

2. Badania dotyczące wpływu sytuacji małżeńskiej rodziców

W badaniach, których wyniki obrazuje diagram sprawdzamy wpływ sytuacji małżeńskiej rodziców na kondycję dzieci, które w momencie przeprowadzenia badań miały 18 lub więcej lat. Badano zależność między statusem związku, a uzależnieniami i przestępczością:

częstotliwością sięgania po papierosy w ciągu ostatnich 12 miesięcy


częstotliwością palenia marihuany w ostatnich 12 miesiącach


liczbą aresztowań


liczbą sytuacji, w których zostały oskarżone o popełnienie poważnego przestępstwa


W badaniu brano pod uwagę także: poziom wykształcenia, jaką osiągnęła badana młodzież, stopień bezrobocia, częstotliwość korzystania z pomocy społecznej, poziom poczucia bezpieczeństwa w rodzinie, częstotliwość występowania myśli samobójczych, udział w terapii dotyczącej zaburzeń lękowych, depresji lub trudności w relacjach inter-personalnych – w badaniu oceniano aktualną średnią stopnia depresji, niepożądane kontakty o charakterze seksualnym z udziałem rodzica lub innej osoby dorosłej, występowanie chorób nabytych drogą płciową.


W badaniu poddano analizie aktualne problemy uczuciowe młodzieży, w tym problemy w aktualnym związku, występowanie zdrad, częstotliwość zmiany partnerek/partnerów seksualnych.

Opracowane przez Leader100 na podstawie niezależnych badań i raportów (najedź na wykres kursorem, aby go powiększyć)
Konkluzje

Jeśli chcemy, aby dzieci i młodzież miały mniej problemów i lepiej radziły sobie w życiu (tzn. miały lepszą jakoś życia rodzinnego, etc.), należy:

wspierać i wzmacniać małżeństwo i rodziców pomagając zarówno przyszłym i świeżo upieczonym małżonkom, jak i małżeństwom, które już mają dzieci


zaangażować do ścisłej współpracy na płaszczyźnie rodzice-placówka w zakresie dobrego wychowanie dzieci oraz zapobiegania przestępczości i innych wykroczeń nieletnich

Zobacz również: dodatkowe informacje dotyczące badań i podstaw naukowych, na których opierają się założenia poradnika „RODZICE100.pl”