CZĘŚĆ DRUGA

Proponowane rozwiązania: katalog dobrych praktyk wzmacniających małżeństwa, rodziny oraz współpracę rodziny z placówkami wychowawczymi

Prezentowane wnioski badań wskazują wyraźnie na relacje między jakością życia rodzinnego, a różnie rozumianym powodzeniem życiowym dzieci i młodzieży. Badania potwierdzają również, że prewencja przestępczości i różnorodnych wykroczeń nieletnich wiąże się ze wzmacnianiem małżeństwa i rodziny, w czym powinna współuczestniczyć szkoła i inne środowiska wychowawcze.

Niniejszy poradnik oraz przedstawione w nim dobre praktyki są przykładem działań na rzecz wspierania rodziców i wychowawców w dziele edukacji a także prewencji niepożądanych działań.

Poradnik „Rodzice100.pl” jest skierowany do wszystkich organizacji i osób które są zaangażowane w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży oraz pozostają w kontakcie z ich rodzicami, m.in. różnego rodzaju placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne itp.), parafie, wspólnoty, domy kultury, organizacje harcerskie, kluby dla młodzieży, organizacje pozarządowe dla dzieci, młodzieży, małżeństw i rodzin, instytucje promujące wolontariat, rodziny, etc.

Poniżej prezentujemy listę nazw dobrych praktyk edukacyjnych i prewencyjnych. Lista ta, z Państwa pomocą będzie regularnie aktualizowana. Zapraszamy do zgłaszania Państwa sugestii na adres rodzice100@leader100.pl.

Katalog dobrych praktyk

Dobrą praktyką współpracy szkoły z rodzicami jest powołanie koordynatorów:

 • - koordynatora ds. współpracy z rodzicami
 • - koordynatora ds. wychowania
 • Powyższymi koordynatorami mogą być osoby pracujące w szkole ale również rodzice, będący członkami Rady Rodziców lub Stowarzyszenia Rodziców (jeśli takie funkcjonuje na terenie placówki).

  Podstawowe zadania koordynatora ds. współpracy z rodzicami:

  • 1. Plan, nadzór, wkład merytoryczny i organizacja wykładów, warsztatów, konferencji, wieczorów małżeńskich organizowanych dla rodziców.
  • 2. Wyznaczanie konkretnych małżeństw do pomocy w rozwiązywaniu zgłaszanych spraw, problemów, kierowanie do osób kompetentnych w danej dziedzinie, wyznaczanie trójki klasowej/rodziców odpowiedzialnych za klasę.
  • 3. Bieżąca współpraca z rodzicami – spotkania z radą rodziców, trójkami klasowymi/rodzicami odpowiedzialnymi za klasę; komunikacja mailowa; tworzenie biuletynów informacyjnych, newsleterów.
  • 4. Koordynacja wolontariatu rodzinnego.
  • 5. Koordynacja spotkań, eventów wspierających relacje rodziców z dziećmi.
  • 6. Wsparcie w procesie rekrutacji nowych rodzin.

  Podstawowe zadania koordynatora ds. wychowania

  • 1. Plan, nadzór, wkład merytoryczny i organizacja spotkań wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
  • 2. Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi – autorytetami w różnych dziedzinach.
  • 3. Współpraca z rodzicami/rodzinami w tematach wychowawczych.
  • 4. Wspólnie z pedagogiem i psychologiem szkolnym tworzenie zespołu wspierającego rodziny.

Na każdy rok szkolny warto zaplanować we współpracy z koordynatorem ds. współpracy z rodzicami i/lub koordynatorem ds. wychowania plan wykładów, warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców. Plan może zakładać spotkania dedykowane dla poszczególnych grup wiekowych oraz spotkania o szerokiej tematyce społeczno-wychowawczej. Warto prosić o sugestie wszystkich rodziców.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01, 16, 18, 36, moderatorów instytucji nr 01 lub innych, tj. jacekpulikowski.pl, bognabialecka.pl, etc.

Warto organizować w szkole wykłady i warsztaty poświęcone tematyce wychowawczej, aby wspierać rodziców w wychowaniu dzieci i doskonalić ich kompetencje. Dzięki takiemu wsparciu rodzice będą umieli w sposób bardziej świadomy i planowy wychowywać swoje dzieci, unikając wielu błędów, mogących w skrajnych przypadkach prowadzić do różnego typu zachowań niepożądanych i patologii wśród dzieci i młodzieży.

Doświadczając tego typu pomocy, rodzice odczuwają wyraźnie, że szkoła traktuje ich jako ważnych partnerów i sojuszników w procesie wychowania. Dzięki temu stają się oni bardziej otwarci na współpracę ze szkołą w różnych istotnych kwestiach.

Opracowaniem tematów wykładów i warsztatów oraz zaproszeniem prelegentów i osób prowadzących warsztaty może zająć się osoba odpowiedzialna za kwestie wychowawcze w szkole, we współpracy z zespołem psychologiczo-pedagogicznym i radą rodziców.

Spotkania takie warto zaplanować z wyprzedzeniem, wyznaczając konkretne daty np. opracowując kalendarz wydarzeń szkolnych na kolejny rok.

Warto określić grupę docelową dla każdego wykładu (rodzice dzieci klas 0-3, 4-6, rodzice nastolatków) i liczbę spotkań przeznaczonych dla danego przedziału wiekowego (raz do roku? raz w semestrze?).

Warto promować wydarzenie tak, aby mogła wziąć w nim udział jak największa liczba rodziców.

 • - wstępna informacja już na zebraniu organizacyjnym na początku roku szkolnego
 • - prośba do nauczycieli, aby w miarę zbliżania się terminu wykładu przypominali o nim rodzicom przy nadarzających się okazjach
 • - na 2-3 tygodnie przed – rozwieszenie plakatów na terenie szkoły (oraz w najbliższej okolicy – jeśli wydarzenie ma również charakter promocyjny dla szkoły.
 • - tydzień przed – rozesłanie maili do rodziców
 • - informacja w dzienniku elektronicznym, na fanpage’u szkoły, prośba do rodziców o umieszczanie zaproszeń na Facebooku.
 • - jeśli w szkole jest – sformalizowana lub nie – grupa rodziców bardziej zaangażowanych w życie szkoły, prośba do nich, aby zachęcali pozostałych rodziców do udziału w wydarzeniu dostępnymi sobie kanałami.
 • - potkanie można połączyć z niewielkim poczęstunkiem. Może on zostać przygotowany przez szkołę albo też można poprosić rodziców o przyniesienie jakiegoś wkładu na wspólny stół, a ze strony szkoły zapewnić kawę i herbatę. Wspólny poczęstunek jest doskonałą okazją do rozmów, dyskusji i pogłębiania przyjacielskich relacji między rodzicami w szkole.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01, 04, 12, 16, 20, 23, 28, 37, 38.

Warto organizować w szkole wykłady i warsztaty poświęcone tematyce wzmacniania relacji rodzinnych, ze świadomością, że sposób funkcjonowania dziecka w szkole, jego wyniki dydaktyczne i wychowawcze, a także motywacja do nauki w ogromnym stopniu zależą od relacji panujących w jego rodzinie. Uświadamianie tego rodzicom oraz wspieranie ich w wysiłkach na rzecz budowania i wzmacniania pozytywnych relacji i pogłębiania więzi panujących w rodzinie pomaga uniknąć wielu problemów związanych z zachowaniami niepożądanymi, ryzykownymi i patologiami wśród dzieci i młodzieży. Opracowaniem tematów wykładów i warsztatów oraz zaproszeniem prelegentów i osób prowadzących warsztaty może zająć się osoba odpowiedzialna za kwestie wychowawcze w szkole, we współpracy z zespołem psychologiczno-pedagogicznym i radą rodziców. Spotkania takie warto zaplanować z wyprzedzeniem, wyznaczając konkretne daty np. opracowując kalendarz wydarzeń szkolnych na kolejny rok. Można planować wydarzenia przeznaczone dla obojga rodziców, lub też – niekiedy – osobno dla kobiet i mężczyzn.

Warto promować wydarzenie na tyle skutecznie, aby mogło wziąć w nim udział jak najwięcej osób.

 1. - termin/-y spotkania/spotkań warto zaplanować z dużym wyprzedzeniem, np. już w czasie wakacji, w trakcie planowania kalendarza na nadchodzący rok szkolny
 2. - z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem trzeba zaplanować temat spotkania oraz umówić prelegenta/-ów
 3. - wstępna informacja o wydarzeniu może zostać podana już na zebraniu organizacyjnym na początku roku szkolnego
 4. - prośba do nauczycieli, aby w miarę zbliżania się terminu wykładu przypominali o nim rodzicom przy nadarzających się okazjach
 5. - na 2-3 tygodnie przed – rozwieszenie plakatów na terenie szkoły (oraz w najbliższej okolicy – jeśli wydarzenie mieć również charakter promocyjny dla szkoły)
 6. - tydzień przed – rozesłanie maili do rodziców
 7. - informacja w dzienniku elektronicznym, prośba do rodziców o informowanie znajomych na Facebooku lub zaproszenie na fanpage’u szkoły.
 8. - jeśli w szkole jest – sformalizowana lub nie – grupa rodziców bardziej zaangażowanych w życie szkoły, prośba do nich, aby zachęcali do udziału pozostałych rodziców dostępnymi sobie kanałami.
 9. - spotkanie można połączyć z niewielkim poczęstunkiem. Może on zostać przygotowany przez szkołę albo też można poprosić rodziców o przyniesienie jakiegoś wkładu na wspólny stół, a ze strony szkoły zapewnić kawę i herbatę. Wspólny poczęstunek jest doskonałą okazją do rozmów, dyskusji i pogłębiania przyjacielskich relacji między rodzicami w szkole.

Prelegentami spotkań, jeśli spełniają określone wymagania, mogą być osoby związane ze szkołą, np. ktoś z dyrekcji lub rady pedagogicznej, niektórzy rodzice, kapelan itd.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01, 02, 03, 04, 12, 16, 20, 23, 28, 37, 38.

Warto organizować w szkole wykłady i warsztaty poświęcone tematyce komunikacji małżeńskiej, ze świadomością, że sposób funkcjonowania dziecka w szkole, jego wyniki dydaktyczne i wychowawcze, a także motywacja do nauki w ogromnym stopniu zależą od relacji panujących w jego rodzinie.

Fundamentalnym czynnikiem, gwarantującym stabilność i trwałość rodziny są z kolei relacje między rodzicami, których istotnym elementem jest komunikacja. Uświadamianie tego rodzicom oraz wspieranie ich w wysiłkach na rzecz budowania i wzmacniania wzajemnych relacji i pogłębiania więzi, pomaga uniknąć wielu problemów związanych z zachowaniami niepożądanymi, ryzykownymi i patologiami wśród dzieci i młodzieży.

Opracowaniem tematów wykładów i warsztatów oraz zaproszeniem prelegentów i osób prowadzących warsztaty może zająć się osoba odpowiedzialna za kwestie wychowawcze w szkole, we współpracy z zespołem psychologiczno-pedagogicznym i radą rodziców.

Spotkania takie warto zaplanować z wyprzedzeniem, wyznaczając konkretne daty np. opracowując kalendarz wydarzeń szkolnych na kolejny rok.

Warto promować wydarzenie tak, aby mogła wziąć w nim udział jak największa liczba rodziców.

 • - wstępna informacja już na zebraniu na początku roku
 • - prośba do nauczycieli, aby w miarę zbliżania się terminu wykładu przypominali o nim rodzicom przy nadarzających się okazjach
 • - na 2-3 tygodnie przed – rozwieszenie plakatów na terenie szkoły (oraz w najbliższej okolicy – jeśli wydarzenie ma mieć również charakter promocyjny dla szkoły)
 • - tydzień przed – rozesłanie maili do rodziców
 • - informacja w dzienniku elektronicznym
 • - jeśli w szkole jest – sformalizowana lub nie – grupa rodziców bardziej aktywnie zaangażowanych w życie szkoły, prośba do nich, aby zachęcali do udziału pozostałych rodziców dostępnymi sobie kanałami
 • - spotkanie można połączyć z niewielkim poczęstunkiem. Może on zostać przygotowany przez szkołę albo też można poprosić rodziców o przyniesienie jakiegoś wkładu na wspólny stół, a ze strony szkoły zapewnić kawę i herbatę. Wspólny poczęstunek jest doskonałą okazją do rozmów, dyskusji i pogłębiania przyjacielskich relacji między rodzicami w szkole.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01, 16, 31.

Warto organizować w szkole wykłady i warsztaty mające na celu doskonalenie kompetencji rodzicielskich, po to, aby skutecznie wspierać rodziców w wychowaniu. Dzięki takiemu wsparciu rodzice będą umieli w sposób bardziej świadomy i planowy wychowywać swoje dzieci, unikając wielu błędów, mogących w skrajnych przypadkach prowadzić do różnego typu zachowań niepożądanych i patologii wśród dzieci i młodzieży.

Doświadczając tego typu pomocy, rodzice odczuwają wyraźnie, że szkoła traktuje ich jako ważnych partnerów i sojuszników w procesie wychowania. Dzięki temu stają się oni bardziej otwarci na współpracę ze szkołą w różnych istotnych kwestiach.

Opracowaniem tematów wykładów i warsztatów oraz zaproszeniem prelegentów i osób prowadzących warsztaty może zająć się osoba odpowiedzialna za kwestie wychowawcze w szkole, we współpracy z zespołem psychologiczno-pedagogicznym i radą rodziców.

Spotkania takie warto zaplanować z wyprzedzeniem, wyznaczając konkretne daty np. opracowując kalendarz wydarzeń szkolnych na kolejny rok.

Warto określić grupę docelową dla każdego wykładu (rodzice dzieci klas 0-3, 4-6, rodzice nastolatków) i liczbę spotkań przeznaczonych dla danego przedziału wiekowego (raz do roku? raz w semestrze?)

Warto promować wydarzenie tak, aby mogła wziąć w nim udział jak największa liczba rodziców.

 • - wstępna informacja już na zebraniu organizacyjnym na początku roku szkolnego
 • -prośba do nauczycieli, aby w miarę zbliżania się terminu wykładu przypominali o nim rodzicom przy nadarzających się okazjach
 • - na 2-3 tygodnie przed – rozwieszenie plakatów na terenie szkoły (oraz w najbliższej okolicy – jeśli wydarzenie ma również charakter promocyjny dla szkoły)
 • - tydzień przed – rozesłanie maili do rodziców
 • - informacja w dzienniku elektronicznym
 • - jeśli w szkole jest – sformalizowana lub nie – grupa rodziców bardziej zaangażowanych w życie szkoły, prośba do nich, aby zachęcali pozostałych rodziców do udziału w wydarzeniu dostępnymi sobie kanałami
 • - spotkanie można połączyć z niewielkim poczęstunkiem. Może on zostać przygotowany przez szkołę albo też można poprosić rodziców o przyniesienie jakiegoś wkładu na wspólny stół, a ze strony szkoły zapewnić kawę i herbatę. Wspólny poczęstunek jest doskonałą okazją do rozmów, dyskusji i pogłębiania przyjacielskich relacji między rodzicami w szkole.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01, 02, 03, 04, 12, 16, 20, 23.

Każda nowa rodzina zintegrowana ze szkołą czuje się w niej dobrze, dotyczy to zarówno rodziców jak i dzieci. W tym celu warto na początku roku zorganizować spotkanie warsztatowe wprowadzające nową rodzinę w środowisko szkoły/danej klasy. Na spotkaniu należy poruszyć tematy organizacyjne, komunikacyjne oraz tematy wychowawcze. Można przedstawić plan wykładów, szkoleń dla rodziców oraz odrębnie plany wychowawcze na dany rok szkolny dotyczące dzieci i młodzieży. Warto przedstawić osoby wspierające rodziców z ramienia szkoły, ich kompetencje oraz sposoby komunikacji ze szkołą.

Dobrą praktyką jest zaproponowanie spotkania nowej rodziny z wychowawcą lub koordynatorem ds. wychowania lub koordynatorem ds. współpracy z rodzicami na początku roku w celu poznania rodziny i jej potrzeb.

Dobrą praktyką na integrację nowej rodziny ze szkołą jest zaplanowana komunikacja z daną rodziną dotycząca pracy szkoły.

Dobrą praktyką jest włączanie rodziców w wydarzenia szkolne i organizowanie czasu wspólnego rodziców z dziećmi w szkole (grillowanie, bale karnawałowe itp.).

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16, 36.

Realizacja tego typu przedsięwzięć wpływa na skupianie wokół tematyki filmowej zarówno rodziców jak i dzieci. Wśród zainteresowanych można dzielić obowiązki przygotowania repertuaru oraz poprowadzenia dyskusji, oczywiście po akceptacji przez nauczyciela pod kątem treści i wieku odbiorców. Przedmiotowa forma aktywności poza walorami filmowymi integruje społeczność wokół jednego tematu jakim jest film i pozwala na dzielenie się własnym doświadczeniem między uczestnikami w dyskusji, w oparciu o projekcję filmową.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 18.

W celu wspierania dobrych relacji między dziećmi i ich rodzicami dobrą praktyką (oprócz Dnia Rodziny) jest organizowanie tzw. wyjść taty z córką/synem, mamy z synem/córką.

Formuła tych spotkań może być różnorodna, mogą to być wyjścia z dzieckiem w plener, do pracy rodzica (tzw. mini praktyki zawodowe), wyjście np. mam z córkami do kina, teatru. Może to być czas wspólnej pracy na rzecz innych (wolontariat rodzinny), może to być event polegający na wspólnym robieniu biżuterii (np. matek z córkami), konstrukcji budowlanych (np. ojcowie z synami), pieczeniu pizzy itp. Celem jest dobre spędzenie czasu jednego rodzica z jednym dzieckiem – ale może to też być wspólny czas wszystkich ojców z córkami w obrębie danej klasy.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji: 36.

Wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu będzie ożywcze nie tylko dla ciała, ale także dla więzi wewnątrz rodziny. Nie mniejszy wpływ będzie miało to działanie także na relację pomiędzy rodzinami w obrębie społeczności szkolnej czy lokalnej.

Gry terenowe powinny być organizowane przez jak największą liczbę rodzin, można przy tej inicjatywie skorzystać z organizacji doświadczonych w tego typu działania, jak Związek Harcerstwa

Rzeczypospolitej czy Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Do gier terenowych można wykorzystać takie atrybuty, jak kompas, lornetka, luneta, chorągiewki sygnalizacyjne, świece dymne, krótkofalówki, folie NRC lub „magiczne” elementy domowego wyposażenia.

Warsztaty przeznaczone dla:

 • osób pragnących dokonać znaczącej pozytywnej zmiany w swoim życiu – np. zmienić styl życia na bardziej
 • zdrowy, wyjść z uzależnienia, podjąć jakieś wyzwanie
 • rodzin, przyjaciół osób uwikłanych w szkodliwe zachowania (np. nałogi)
 • szczególnie polecane osobom, które boją się zmiany lub próbowały już wprowadzać zmiany w życie i
 • poniosły porażkę

Korzyści:

 • uczestnicy będą znać etapy zmiany
 • będą potrafili zidentyfikować etap zmiany, na którym się znajdują
 • będą wiedzieć jakie działania należy podjąć w najbliższym czasie by przybliżyć upragniony cel
 • będą potrafili od ręki dokonać niewielkiej, pozytywnej zmiany w swoim życiu
 • Program pokazuje konkretne kroki, które należy podjąć by dokonać zmiany i dostarcza wsparcia w
 • pierwszych, najtrudniejszych chwilach decyzji o zmianie.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji: 38.

 • Warsztaty profesjonalnego zarządzania domem mogą mieć charakter jednorazowych kilkugodzinnych spotkań lub odbywać się cyklicznie.
 • Warto rozważyć, aby – oprócz działalności stricte dydaktycznej – w szkole podejmowane były działania, mające na celu integrację rodziców w ramach poszczególnych klas i całej szkoły. Stanowi to narzędzie, umożliwiające z czasem stworzenie spójnego środowiska wychowawczego dla uczniów, poprzez przyjaźń i wzajemną wymianę doświadczeń między rodzinami.
 • Warsztaty rozwoju, oprócz ww. praktyki, mogą obejmować szerokie spektrum tematów, służąc z jednej strony rozwojowi i podnoszeniu kompetencji rodziców w różnych dziedzinach, z drugiej realizując cele towarzysko-integracyjne.
 • Również prowadzenie warsztatów można powierzyć osobom z kadry lub rodzicom o odpowiednich kompetencjach. Jeśli nie – można poszukać kogoś z zewnątrz
 • Udział w warsztatach najczęściej wiąże się z koniecznością wniesienia ustalonej opłaty, obejmującej wynagrodzenie dla prowadzącego i zakup potrzebnych materiałów.
 • W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01, 16.

 • - Warsztaty dobrego wykorzystania czasu mogą mieć charakter jednorazowych kilkugodzinnych spotkań lub odbywać się cyklicznie.
 • - Warto rozważyć, aby – oprócz działalności stricte dydaktycznej – w szkole podejmowane były działania, mające na celu integrację rodziców w ramach poszczególnych klas i całej szkoły. Stanowi to narzędzie, umożliwiające z czasem stworzenie spójnego środowiska wychowawczego dla uczniów, poprzez przyjaźń i wzajemną wymianę doświadczeń między rodzinami.
 • - Warsztaty rozwoju, oprócz ww. praktyki, mogą obejmować szerokie spektrum tematów, służąc z jednej strony rozwojowi i podnoszeniu kompetencji rodziców w różnych dziedzinach, z drugiej realizując cele towarzysko-integracyjne.
 • - Tematy i rodzaj warsztatów może zgłaszać rada rodziców, można też o to prosić samych rodziców. Inicjatywa może też, rzecz jasna, wyjść ze strony szkoły.
 • - Również prowadzenie warsztatów można powierzyć osobom z kadry lub rodzicom o odpowiednich kompetencjach. Jeśli nie – można poszukać kogoś z zewnątrz.
 • - Udział w warsztatach najczęściej wiąże się z koniecznością wniesienia ustalonej opłaty, obejmującej wynagrodzenie dla prowadzącego i zakup potrzebnych materiałów.
 • - Promocja warsztatów może odbywać się poprzez plakaty i pocztę elektroniczną oraz ewentualnie za pośrednictwem fanpage’a

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16.

Szkoła powinna kształcić w uczniach postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu w zakresie takich kompetencji jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, praca zespołowa, przedsiębiorczość, kultura osobista, uczestnictwo w kulturze, podejmowanie inicjatyw itd.

Można zaprosić rodzica, aby podzielił się doświadczeniami, które mogą pomóc w pracy nad którąś z ww. kompetencji, dobierając ją indywidualnie do każdego z chętnych rodziców. Niektóre programy wychowawcze (np. Leader100) mają w swojej ofercie gotowe materiały na godzinę wychowawczą, które mogą być bardzo pomocne i znacznie ułatwić proces przygotowania takiej lekcji.

W realizacji tej praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 18.

 • - Kursy kuchni mogą mieć charakter jednorazowych kilkugodzinnych spotkań lub odbywać się cyklicznie.
 • - Warto rozważyć, aby – oprócz działalności stricte dydaktycznej – w szkole podejmowane były działania, mające na celu integrację rodziców w ramach poszczególnych klas i całej szkoły. Stanowi to narzędzie, umożliwiające z czasem stworzenie spójnego środowiska wychowawczego dla uczniów, poprzez przyjaźń i wzajemną wymianę doświadczeń między rodzinami.
 • - Warsztaty rozwoju, oprócz ww. praktyki, mogą obejmować szerokie spektrum tematów, służąc z jednej strony rozwojowi i podnoszeniu kompetencji rodziców w różnych dziedzinach, z drugiej realizując cele towarzysko-integracyjne.
 • - Tematy i rodzaj warsztatów może zgłaszać rada rodziców, można też o to prosić samych rodziców. Inicjatywa może też, rzecz jasna, wyjść ze strony szkoły.
 • - Tematy i rodzaj warsztatów może zgłaszać rada rodziców, można też o to prosić samych rodziców. Inicjatywa może też, rzecz jasna, wyjść ze strony szkoły.
 • - Również prowadzenie warsztatów można powierzyć osobom z kadry lub rodzicom o odpowiednich kompetencjach. Jeśli nie – można poszukać kogoś z zewnątrz.
 • - Udział w warsztatach najczęściej wiąże się z koniecznością wniesienia ustalonej opłaty, obejmującej wynagrodzenie dla prowadzącego i zakup potrzebnych materiałów.
 • - Promocja warsztatów może odbywać się poprzez plakaty i pocztę elektroniczną oraz ewentualnie za pośrednictwem fanpage’a.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16.

 • - Kursy szycia mogą mieć charakter jednorazowych kilkugodzinnych spotkań lub odbywać się cyklicznie.
 • - Warto rozważyć, aby – oprócz działalności stricte dydaktycznej – w szkole podejmowane były działania, mające na celu integrację rodziców w ramach poszczególnych klas i całej szkoły. Stanowi to narzędzie, umożliwiające z czasem stworzenie spójnego środowiska wychowawczego dla uczniów, poprzez przyjaźń i wzajemną wymianę doświadczeń między rodzinami.
 • - Warsztaty rozwoju, oprócz ww. praktyki, mogą obejmować szerokie spektrum tematów, służąc z jednej strony rozwojowi i podnoszeniu kompetencji rodziców w różnych dziedzinach, z drugiej realizując cele towarzysko-integracyjne.
 • - Tematy i rodzaj warsztatów może zgłaszać rada rodziców, można też o to prosić samych rodziców. Inicjatywa może też, rzecz jasna, wyjść ze strony szkoły.
 • - Również prowadzenie warsztatów można powierzyć osobom z kadry lub rodzicom o odpowiednich kompetencjach. Jeśli nie – można poszukać kogoś z zewnątrz.
 • - Udział w warsztatach najczęściej wiąże się z koniecznością wniesienia ustalonej opłaty, obejmującej wynagrodzenie dla prowadzącego i zakup potrzebnych materiałów.
 • - Promocja warsztatów może odbywać się poprzez plakaty i pocztę elektroniczną oraz ewentualnie za pośrednictwem fanpage’a

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16.

 • - Kursy tańca mogą mieć charakter jednorazowych kilkugodzinnych spotkań lub odbywać się cyklicznie.
 • - Warto rozważyć, aby – oprócz działalności stricte dydaktycznej – w szkole podejmowane były działania, mające na celu integrację rodziców w ramach poszczególnych klas i całej szkoły. Stanowi to narzędzie, umożliwiające z czasem stworzenie spójnego środowiska wychowawczego dla uczniów, poprzez przyjaźń i wzajemną wymianę doświadczeń między rodzinami.
 • - Warsztaty rozwoju, oprócz ww. praktyki, mogą obejmować szerokie spektrum tematów, służąc z jednej strony rozwojowi i podnoszeniu kompetencji rodziców w różnych dziedzinach, z drugiej realizując cele towarzysko-integracyjne.
 • - Tematy i rodzaj warsztatów może zgłaszać rada rodziców, można też o to prosić samych rodziców. Inicjatywa może też, rzecz jasna, wyjść ze strony szkoły.
 • - Również prowadzenie warsztatów można powierzyć osobom z kadry lub rodzicom o odpowiednich kompetencjach. Jeśli nie – można poszukać kogoś z zewnątrz.
 • - Udział w warsztatach najczęściej wiąże się z koniecznością wniesienia ustalonej opłaty, obejmującej wynagrodzenie dla prowadzącego i zakup potrzebnych materiałów.
 • - Promocja warsztatów może odbywać się poprzez plakaty i pocztę elektroniczną oraz ewentualnie za pośrednictwem fanpage’a szkoły.

 • - Siatkówka, gimnastyka czy rozgrywki ligowe piłki nożnej mogą mieć charakter jednorazowych kilkugodzinnych spotkań lub odbywać się cyklicznie.
 • - Warto rozważyć, aby – oprócz działalności stricte dydaktycznej – w szkole podejmowane były działania, mające na celu integrację rodziców w ramach poszczególnych klas i całej szkoły. Stanowi to narzędzie, umożliwiające z czasem stworzenie spójnego środowiska wychowawczego dla uczniów, poprzez przyjaźń i wzajemną wymianę doświadczeń między rodzinami.
 • - Warsztaty rozwoju, oprócz ww. praktyki, mogą obejmować szerokie spektrum tematów, służąc z jednej strony rozwojowi i podnoszeniu kompetencji rodziców w różnych dziedzinach, z drugiej realizując cele towarzysko-integracyjne.
 • - Tematy i rodzaj warsztatów może zgłaszać rada rodziców, można też o to prosić samych rodziców. Inicjatywa może też, rzecz jasna, wyjść ze strony szkoły.
 • - Również prowadzenie warsztatów można powierzyć osobom z kadry lub rodzicom o odpowiednich kompetencjach. Jeśli nie –można poszukać kogoś z zewnątrz.
 • - Udział w warsztatach najczęściej wiąże się z koniecznością wniesienia ustalonej opłaty, obejmującej wynagrodzenie dla prowadzącego i zakup potrzebnych materiałów.
 • - Promocja warsztatów może odbywać się poprzez plakaty i pocztę elektroniczną oraz ewentualnie za pośrednictwem fanpage’a

 • - Teatr rodzinny jest doskonałą, aczkolwiek niewątpliwie dość wymagającą, formą wzbogacania oferty zajęć pozalekcyjnych i ożywiania życia kulturalnego szkoły. Jest też znakomitym sposobem integrowania rodziców i pogłębiania relacji między nimi oraz wzmacniania więzi między rodzicami a dziećmi.
 • - Szczególnie ten ostatni aspekt wart jest podkreślenia, ponieważ zarówno badania naukowe, jak i doświadczenie praktycznie wielu placówek edukacyjnych wskazują na to, że silne więzi i dobre relacje panujące w rodzinie są skutecznym elementem profilaktyki wielu zagrożeń, na które narażone są dzieci i młodzież we współczesnym świecie.
 • - Przedstawienia teatru rodzinnego (ewent. w niektórych spektaklach mogą brać udział sami rodzice, traktując występ jako swego rodzaju niespodziankę dla dzieci) mogą być atrakcją różnego typu uroczystości szkolnych (Święto Szkoły, spotkanie mikołajkowe, uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dzień Dziecka).
 • - Inicjatywa może wyjść zarówno ze strony rady rodziców, jak i oddolnie – ze strony samych rodziców, zainteresowanych taką formą działalności.
 • - Elementem niezbędnym przy tego rodzaju inicjatywie są osoby, które posiadają odpowiednie do tego celu umiejętności i pasje.
 • Potrzebna jest osoba, która napisze lub wybierze odpowiedni scenariusz, ktoś, kto podejmie się reżyserii i poprowadzi całe przedsięwzięcie, osoba odpowiedzialna za koncepcję scenografii (jej poszczególne elementy mogą wykonywać samodzielnie rodzice z teatru wraz z dziećmi lub też osoby nie biorące bezpośrednio udziału w przedstawieniu, a chcące wesprzeć w ten sposób tę inicjatywę.)
 • - Scenariusz powinien zostać dobrany (lub zmodyfikowany) w ten sposób, aby w przedstawieniu miała okazję wystąpić jak największa liczba osób (chórek, zespół taneczny, wprowadzanie dodatkowych postaci epizodycznych).
 • - Odpowiednie stroje każdy zapewnia sobie we własnym zakresie, aczkolwiek warto poprosić osobę o odpowiednich zdolnościach i ewent. kwalifikacjach, aby czuwała nad spójnością koncepcji.
 • - Jeśli możliwości lokalowe na to pozwalają, warto zorganizować magazyn strojów, elementów scenografii i innych rekwizytów przydatnych w przedstawieniach.
 • - Jeśli w przedstawieniu pojawiają się dodatkowo elementy muzyczno-taneczne, potrzebna będzie osoba, która zajmie się opracowaniem tego aspektu.
 • - Próby do przedstawienia powinny rozpocząć się kilka miesięcy przed planowanym terminem, początkowo raz w tygodniu, a na kilka tygodni przed premierą, już 2 razy tygodniowo. Bardzo dobrze sprawdzają się wieczorne (ok. 20) godziny prób.
 • - Promocję wydarzenia należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem (ok. 3 tyg.). Wśród rodziców można robić to poprzez plakaty i maile. Na zewnątrz można promować przedstawienie poprzez fanpage szkoły na Facebooku, plakaty rozwieszane w okolicy, notki rozsyłane do lokalnej prasy.
 • - Dochód z biletów można przeznaczyć na potrzeby szkoły lub inny wybrany cel.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16, 36.

Na przykład konwersacje po angielsku o wychowaniu, warsztaty w trakcie wycieczki itd.

Cel: polepszyć komunikacje między małżonkami, wzmocnić ich relacje oraz poznać inne rodziny ze szkoły, podzielić się doświadczeniami. Można zorganizować w szkole lub w domach.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16, 36.

Rodzice mogą i powinni być włączani w tryb życia szkoły, co wzmaga zarówno wzajemną odpowiedzialność, jak i zaangażowanie w trójkącie: personel szkoły, dzieci czy młodzież oraz rodzice. Część zadań szkolnych może być delegowana rodzicom, którzy mogą mile zaskoczyć swoją pomysłowością, kontaktami i przetarciem ścieżek. Szczególną rolą rodziców może być tworzenie na poziomie klasy środowiska przyjaznego dla pełnego rozwoju ucznia – np. poprzez współtworzenie kodeksu zachowań klasy przy rodzinnym stole.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16, 36..

Wykład z prezentacją multimedialną dla rodziców i wychowawców dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • - Co robi Twoje dziecko w sieci? Co jest modne?
 • - Jakie zagrożenia stwarzają współczesne technologie?
 • - Czym jest cyberprzemoc i jak możemy chronić przed nią nasze dzieci?
 • - Praktyczne wskazówki dla dzieci, rodziców, wychowawców.
 • - Co to są cyberszanse i jak z nich skorzystać?

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji: 38..

Aby bardziej zaangażować rodziców można rozdzielić między nimi zadania, np. promowanie kursów i warsztatów o tematyce wychowawczej, organizowanie wieczorów małżeńskich lub koordynowanie innych dobrych praktyk, etc. Należy im jasno wytłumaczyć cel zadania oraz udostępnić kontakt do innych rodziców w obrębie danej klasy. Wszyscy rodzice muszą być poinformowani o tym za co są odpowiedzialni inni rodzice.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16, 18, 36.

Szkolenie ma na celu zdementować normy seksualności panujące w dzisiejszym świecie oraz przedstawić ich konsekwencje dla dzieci oraz społeczeństwa, w którym żyją.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji: 02, 03.

Dobrą praktyką jest rozszerzenie kompetencji trójki klasowej o aspekty mające na celu ścisłą współpracę rodziców ze szkołą oraz tworzenie dobrego środowiska wychowawczego w obrębie danej klasy. Rodzice odpowiedzialni za klasę (ROK) to kilka małżeństw, które:

 • - znają rodziców ze swojej klasy i wspierają budowanie więzi między nimi np. poprzez wspólne wyjścia czy inicjatywy
 • - są współgospodarzami szkoły w różnych jej działaniach
 • - troszczą się o właściwy klimat wychowawczy w klasie
 • - są w bieżącym kontakcie z koordynatorem współpracy z rodzicami i wychowawcą
 • - starają się by rodzice czuli się integralną częścią szkoły (pomagają im w rozwiązywaniu ewentualnych problemów)
 • - współpracują przy wydarzeniach szkolnych tj. uczestniczą i zapraszają innych rodziców na wykłady, konferencje i warsztaty, przekazują odpowiednim osobom wnioski i sugestie dotyczące tych inicjatyw (np. tematyki wykładów) i pełnią w nich rolę współgospodarzy
 • - sygnalizują koordynatorowi współpracy z rodzicami powody zadowolenia lub niezadowolenia rodziców ze szkoły
 • - pomagają w promocji placówki i pozyskiwaniu nowych rodzin

Dla Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę (ROK-ów) koordynator współpracy z rodzicami organizuje dwa razy w roku spotkania tematyczne/warsztaty.

Rok-owie są w bieżącym kontakcie z koordynatorem współpracy z rodzicami oraz wychowawcą danej klasy.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16, 18, 36.

Celem każdego wolontariatu jest uwrażliwienie na potrzeby ludzi dokoła nas. Kształtuje on empatię i gotowość pomocy, skutecznie „oducza” egoizmu i postawy roszczeniowej, lepiej niż pogadanki i zajęcia teoretyczne. Wolontariat rodzinny jest jednak zdecydowanie bardziej naturalny i ma dodatkowy walor integracji środowiska szkolnego, a nawet lokalnego oraz wielokrotnie większą siłę autentyczności, bo dzieci chętniej naśladują bliskich im dorosłych. Pośrednio zapobiega także przemocy.

FORMA: Szkolni koordynatorzy wolontariatu (rodzice, nauczyciele lub grupa młodzieży) najpierw ogłasza akcję zbierania potrzeb i adresów osób potrzebujących pomocy w najbliższej okolicy. Spisywane są zarówno potrzeby materialne, jak i innego typu, jak pomoc doraźna (np. w robieniu zakupów), czy spędzenie czasu np. z osobą samotną. Następnie lista potrzeb jest przekazywana rodzinom uczniów lub grupom rodzin. Dary i pomoc innego typu jest przekazywana anonimowo dalej. Wskazany nie tylko okres przedświąteczny.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16, 36.

Szkolenie ma na celu ukazanie zagrożeń płynących z rozpowszechniania się w szkołach idei permisywizmu seksualnego, wczesnej inicjacji seksualnej i seksualnego liberalizmu. Zwrócenie uwagi na wzrost zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, wzrost przestępczości, poziomu frustracji, depresji oraz samobójstw w tej grupie.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji: 02, 03.

Obecnie szkoły są wykorzystywane głównie w celach edukacyjnych, ewentualnie jako lokale wyborcze czy miejsce uprawiania sportu (boiska szkolne).

 • - Dzieci po opuszczeniu np. szkoły podstawowej oraz ich rodzice przestają mieć z nią kontakt. Zarówno zasoby materialne, jak i organizacyjne czy infrastrukturalne przestają być wykorzystywane. Szkoła, zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miasteczkach może jednak pełnić rolę kulturotwórczą dla społeczności lokalnej i być:
 • - miejscem wymiany informacji (np. tablica z ogłoszeniami samorządu, czy społeczności lokalnej) przy wejściu do budynku
 • - miejscem imprez kulturalnych (np. cykliczne, otwarte dla społeczności lokalnej spotkania z ciekawymi ludźmi)
 • - szkolna biblioteka otwarta dla seniorów (np. raz lub dwa razy w tygodniu)
 • - „Kącik babci i dziadka” w szkolnej świetlicy, gdzie zaufane, samotne, starsze osoby mogłyby pomagać w odrabianiu lekcji, rozmawiać, słuchać czy bawić się z dziećmi z obopólną korzyścią
 • - włączenie się w Akademię Nowoczesnego Patriotyzmu http://anp.kj.org.pl/(szkolenie z kompetencji obywatelskich – gra symulacyjna nt. funkcjonowania parlamentu i samorządu lokalnego oraz wykonanie projektu na rzecz społeczności lokalnej

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 29.

Celem spotkań byłoby zapraszanie do szkoły nie tyle osób, które rozwijałyby zdolności poznawcze dzieci i młodzieży, ale osób dobieranych kluczem wychowania i kształtowania charakteru młodego człowieka.

Społeczność klasy, szkoły mogłaby wspólnie zastanowić się, kogo moglibyśmy zaprosić, kto rozwijałby np. odwagę, poświęcenie dla innych, bohaterstwo, cierpliwość, uporządkowanie, odpowiedzialność, hart ducha, bezkompromisowość w wyborach moralnych, wierność, patriotyzm itp. Współczesne młode pokolenie wbrew pozorom jest spragnione autentyczności, bezpośredniości i autorytetów. Niekoniecznie mogą to być osoby ogólnie znane, ale takie, na których można się wzorować, jak np. instruktor harcerski, czyjaś babcia, strażak, ksiądz proboszcz.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16, 29.

Jeśli wyznaczone małżeństwa nie mogą pomóc w rozwiązaniu danej sprawy, powinny kierować do osób kompetentnych w danej dziedzinie. Patrz opis praktyki 01, 23, 26.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16.

W celu poznania rodziców, ich potrzeb oraz przekazywania przez dyrekcję różnych informacji z życia szkolnego dobrą praktyką jest organizowanie tzw. „Kawy z dyrekcją”. Takie spotkanie np. raz na miesiąc jest okazją do tworzenia przyjaznej atmosfery między szkołą a rodzicami. Na spotkania mogą być zapraszani wszyscy chętni rodzice, rodzice z danych etapów edukacyjnych lub rodzice, dla których szkoła ma coś szczególnego do przekazania. W spotkaniu warto by uczestniczyli rodzice odpowiedzialni za klasy, koordynator współpracy z rodzicami, koordynator ds. wychowania oraz w miarę możliwości i potrzeb poszczególni wychowawcy klas.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 36.

Na przykład małżeństwa te mogą się zajmować organizacją „podwieczorku mam” mającego na celu działania promocyjne (prezentacja, ulotki) dla innych mam spoza szkoły.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16.

Cykliczny newsletter lub roczny biuletyn rozpoczynający lub podsumowujący rok szkolny. Zawartość gazetki byłaby uzależniona od talentów i zainteresowań grupy redakcyjnej, mogłaby zawierać następujące rubryki:

 • - humor/satyra
 • - ciekawe hobby
 • - twoja najpiękniejsza podróż
 • - rodzice/nauczyciele wspominają swoje lata szkolne
 • - kącik porad/odpowiedzi na nurtujące dzieci pytania
 • - i oczywiście... „z życia szkoły”.

Na początku wskazane spotkanie z dziennikarzem lokalnej gazety, który może opowiedzieć o swojej pracy.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16, 33.

W dobie coraz częstszych rozwodów i popkultury ukazującej przelotne związki i płytkie relacje, dzieci, a zwłaszcza młodzież potrzebuje punktów odniesienia i stabilnych wzorców. Dla niektórych będzie to jedyna okazja spotkania tradycyjnej rodziny. Dzień Rodziny powinien przyjąć ambitną formę, która zainspirowałaby młodzież.

W ramach Dnia Rodziny można zorganizować np.: festyn, spotkania i rozmowy z małżeństwami z 25-letnim stażem, konkurs amatorskich filmów pokazujących ciekawe zwyczaje i tradycje rodzinne, konkurs opowiadań „Świat naszych babć i dziadków”, interaktywną grę połączoną z wyborem zdjęć aktorów/celebrytów, którzy cenią sobie wartości rodzinne i są mężami jednej żony lub żonami jednego męża, prezentację wyników badań naukowych, które pokazują że szczęśliwe i długotrwałe małżeństwa mają dobroczynny wpływ np. na zdrowie, prezentację ciekawostek – recept na udane małżeństwo, losowanie nagrody – np. karnetu na wieczór w restauracji dla rodziców.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 28.

Chcąc, aby rodzice aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, czuli się za nią współodpowiedzialni i współpracowali w istotnych kwestiach, warto podejmować próby włączania ich w niektóre zadania związane z funkcjonowaniem placówki.

Pomoc rodziców przy organizacji i promocji może stanowić istotne odciążenie dla kadry szkolnej, a jednocześnie służyć głębszemu utożsamieniu się rodziców ze szkołą, integracji społeczności szkolnej oraz pogłębieniu więzi rodzinnych, jeżeli w zadania te angażują się całe rodziny lub jeden z rodziców i dziecko.

Można wykorzystywać w tym celu wydarzenia przewidziane w kalendarzu szkoły takie, jak Dzień Mamy i Taty, dzień Babci i Dziadka, Święto szkoły, okolicznościowe przedstawienia szkolne, wykłady i warsztaty dla rodziców oraz inne imprezy organizowane przez placówkę.

Wsparcie ze strony rodziców może być przydatne zarówno na etapie przygotowań do danej imprezy

 • - pomoc przy przygotowywaniu strojów, scenografii, przy realizacji wybranych punktów scenariusza, jak i przy samej organizacji wydarzenia
 • - przygotowanie sali, odpowiedzialność za oświetlenie i nagłośnienie
 • - sprzedaż biletów, jeśli są one przewidziane,
 • - zorganizowanie wspólnego poczęstunku,
 • - pełnienie wspólnie z dziećmi roli współgospodarzy szkoły (witanie gości, troska o ich dobre samopoczucie w trakcie imprezy)
 • - pomoc w sprzątaniu

Dobrą praktyką przy organizacji imprez szkolnych, szczególnie mających charakter cykliczny, jest przygotowanie procedury przygotowań – listy niezbędnych czynności i zadań do wykonania przed, w trakcie i po zakończeniu wydarzenia oraz wykorzystywanie jej, po ewentualnej modyfikacji, przy planowaniu kolejnych imprez. Dzięki istnieniu podobnej procedury, organizatorom łatwiej będzie rozplanować w czasie konieczne działania, przewidzieć, jakiego typu pomoc ze strony rodziców będzie potrzebna i zwrócić się o nią do właściwych osób z odpowiednim wyprzedzeniem.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16.

Szkolny zespół złożony z pedagoga szkolnego, koordynatora ds. wychowania i koordynatora współpracy z rodzicami wspólnie przygotowuje program profiaktyczno-wychowawczy dla szkoły, rozpisany na tygodnie lub miesiące, gdzie dzieci/młodzież wraz z resztą swoich rodzin wspólnie trenuje określone cechy charakteru/kompetencje. Wskazówki na dany miesiąc można udostępnic rodzicom przez internet, aby mogli je wydrukować i powiesić w widocznym miejscu w domu.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 18.

Aby szkoła mogła skutecznie współpracować z rodzicami, jako pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele w niej pracujący powinni podnosić swoje kompetencje w zakresie m.in. znajomości problematyki rodzinnej, komunikacji międzyludzkiej, budowania coraz lepszych relacji między nimi a uczniami.

W tym celu można organizować szkolenia cykliczne oraz ustawiczne. Mając niewielkie możliwości czasowe nauczycieli pracujących w szkole można zaplanować w każdym miesiącu krótki warsztat z zalecaną lekturą do przeczytania w domu. Dłuższe szkolenia można organizować w ferie (jeden dzień) i/lub na koniec wakacji (kilka dni) przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 04, 12, 18, 19, 25, 38.

Chodzi o komunikację zarówno na linii nauczyciele-rodzice oraz rodzice-rodzice. Kluczem jest szybkość i uniwersalność. Wiele inicjatyw szkolnych lub też adekwatnej reakcji na problemy szkolne nie dochodzi do skutku z powodu braku efektywnej komunikacji z rodzicami. Wiele problemów można by rozwiązać zanim zostaną rozdmuchane w pożar. Dlatego efektywny system komunikacji z rodzicami jest jedną z najbardziej kluczowych spraw dla szkoły. Dzienniki elektroniczne są zbyt opieszałe, ponieważ wymagają intencjonalnego i regularnego zaglądania do nich przez rodziców.

FORMA: wypracowana indywidualnie z każdą klasą (lub szkołą): grupa mailowa (przy użyciu tradycyjnych maili, google groups lub np. slack) lub powiadomienia sms-em, np. rodzic ma obowiązek zgłosić sms-em wychowawcy lub do sekretariatu z wyprzedzeniem nieobecność dziecka w szkole (najpóźniej rano przed wyjściem do szkoły) – jeśli dziecko nie pojawi się w szkole (wagary są często pierwszym symptomem wielu problemów) – rodzic jest od razu zawiadamiany. Z drugiej strony rodzice powinni mieć też możliwość wymiany korespondencji między sobą – wychowawca klasy powinien zaproponować zebranie adresów mailowych i wyrażenie zgody na ujawnienie adresów wewnątrz klasy na pierwszym zebraniu szkolnym.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 13, 14, 15.

Pod tym intrygującym tytułem kryje się idea darmowej wymiany wzajemnych przysług/usług przez rodziny z „sąsiedztwa”. Zaawansowani technicznie rodzice mogą pomóc stworzyć elektroniczny arkusz on-line lub umieścić zwykłą tablicę korkową na ścianie szkoły oraz podzielić ją na dwie kolumny: DAM/PRZYJMĘ, gdzie każdy zainteresowany może powiesić swoje ogłoszenie z propozycją pomocy lub własną potrzebą. Ktoś, kto szuka/oferuje/przysługi musi je jeszcze wycenić, np. chętnie posprzątam liście w ogrodzie za 5 „lokalsów” i podaje anonimowo nr telefonu. Oczywiście trzeba wymyślić nazwę waszej waluty i zorganizować „BANK”, który podczas pikniku inauguracyjnego rozda każdemu po 5 waszych banknotów i monet.

Celem tej inicjatywy jest zintegrowanie środowiska okołoszkolnego, przełamanie barier samotności i wykorzystanie potencjału wzajemnej pomocy – możecie zaoferować np. zrobienie zakupów, udzielenie korepetycji, namalowanie portretu, lekcję szydełkowania czy jazdy na deskorolce lub... opowiadania bajek! Wyobraźnia jest nieograniczona, a zabawa przednia! Z czasem być może wprowadzicie poważną lokalną walutę, spróbujcie włączyć lokalny biznes! Na całym świecie funkcjonuje kilka tysięcy alternatywnych walut i wciąż ich przybywa.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16.

Szkolenie ma na celu ukazanie niebezpieczeństw płynących z permisywnej edukacji seksualnej w szkołach i seksualizacji dzieci.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji: 02, 03.

Nie zawsze w przysłowiowym zdrowym ciele mieszka zdrowy duch, czasem trzeba zacząć od „ducha”, a nie od ciała. Wiele dziecięcych i młodzieżowych niepotrzebnych traum ma swoje źródło właśnie na lekcjach WF-u. Poczucie odstawania na tle klasy pod względem gorszej sprawności, niedopasowanie indywidualnych sprawności do typów zajęć preferowanych przez nauczyciela (np. wyłącznie sportów zespołowych), wyśmiewanie się kolegów, odrzucenie, często także własnego ciała.

To wszystko może doprowadzić w skrajnych przypadkach do depresji, samobójstw, uzależnień, anoreksji, bulimii, homoseksualizmu, transseksualizmu, przemocy szkolnej. Stąd warto rozważyć pomysł szkoleń dla nauczycieli WF uwrażliwiających na problemy psychiczne związane z aktywnością fizyczną, a z drugiej strony mających dobroczynny wpływ regularnego ruchu na psychikę. Nacisk powinien być położony na taki program zajęć szkolnych, który umożliwi pokazanie atutów tych dzieci, którzy nie radzą sobie na typowych lekcjach WF oraz znalezienie dyscypliny sportowej, w której mają szansę się wyróżnić: „w tym jestem świetny”. Przedłużeniem zajęć może być szkolny „Dzień sportów alternatywnych” zaznajamiający z różnorodnymi dyscyplinami wykorzystującymi odmienne sprawności sportowe (np. łucznictwo czy pchnięcie kulą) lub np. wycieczka do muzeum sportu czy... magazynów najbliższego klubu sportowego.

Jeśli jest potrzebna pomoc prelegentów spoza szkoły, można liczyć na wsparcie www.muzeumsportu.waw.pl

Dzieci są mniej obeznane z regułami życia społecznego, nieukształtowane, a przez to bardziej naiwne i bezbronne w kontakcie ze światem wszechobecnych mediów, zwłaszcza społecznościowych. „Naiwność” nie omija też często dorosłych – i już mamy przepis na niepotrzebne antagonizmy społeczne, łatwowierność i podatność na wpływ szkodliwych i czasem agresywnych subkultur, które reklamują się w Internecie. Poznawanie tych samych faktów w mediach przeciwstawnych nurtów, żądanie konkretów i sprawdzanie materiałów źródłowych, informacje z pierwszej ręki, częściej reportaż i sprawozdanie zamiast publicystyki, sprawdzenie, kto jest właścicielem naszego ulubionego tytułu prasowego, jaki ma nakład i z czego się utrzymuje, własna strategia w mediach społecznościowych – to podstawowe zasady higieny medialnej.

Edukacja medialna może przyjąć formę warsztatów z zaproszonym ekspertem, dla rodziców i starszych dzieci lub młodzieży.

(więcej na https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/, http://www.krrit.gov.pl/drogowskaz-medialny/edukacja-medialna-w-krrit/, https://www.youtube.com/watch?v=991l7UCzyQE, http://www.psychomanipulacja.pl/

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 33.

To słowo może uczynić z nas wrogów lub przyjaciół, słowa mają wielką moc, czasem życia i śmierci – dosłownej i tej w przenośni. Ta sama treść może zostać zakomunikowana w zupełnie przeciwstawny sposób. Komunikacja nie jest jednak wiedzą tajemną i można ją zgłębić i rozłożyć na czynniki pierwsze: komunikaty „ja”, techniki odzwierciedlania, komunikowanie emocji, a nie ocen... i otwartość na drugiego człowieka – tylko tyle i aż tyle, bo sama asertywność to za mało.

Szkolne warsztaty z komunikacji dla rodzin to nie tylko okazja do spotkania się, ale także do pogłębienia więzi rodzinnych. O możliwość poprowadzenia warsztatów należy zapytać opiekuna szkoły w lokalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub u szkolnego psychologa i pedagoga.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16.

Tak zwany nonkonformizm płciowy u dzieci czy zaburzenia tożsamości płciowej (uporczywe zachowania niezgodne z własną płcią) mogą (ale nie muszą) doprowadzić w rezultacie do homoseksualizmu lub transseksualizmu. Podobne w skutkach mogą być błędy wychowawcze rodziców – jak np. brak wzorców płci, czy brak reguł wychowania oraz kilka innych czynników środowiskowych. Badania pokazują, że najlepszy czas zapobiegania homoseksualizmowi to wiek 2,5 i 3 lat. Na pogadance rodzice powinni się także nauczyć rozpoznawać wczesne symptomy i skorzystać z ewentualnej terapii. Ale najlepiej oczywiście świadomie zapobiegać.

Więcej informacji: Fundacja „Ona i on”

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 03.

Edukacja Finansowa CROWN to działalność edukacyjna skierowana do każdego, prowadzona w oparciu o chrześcijańskie wartości, mająca na celu pomoc w zarządzaniu finansami. Obejmuje ona edukację w zakresie wychodzenia z długów, kształtowania nawyków w planowaniu wydatków i podejściu do budżetu rodzinnego, jak również do oszczędzania i wydawania pieniędzy. Szkolenia są prowadzone w systemie wykładowym oraz warsztatowym.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 35.

Organizowanie cyklu krótkich filmów edukacyjnych prezentujących sylwetki wybitnych Polaków kierujących się wartościami. Oprócz filmów, warto też zaprezentować artykuły tematyczne dotyczące tych wybitnych osób. Więcej informacji na stronach:

www.youtube.com/results?search_query=Polacy+Inspiruj%C4%85,
www.jagiellonski24.pl/tag/polacy%20inspiruj%C4%85/ oraz książka „Polak potrafi, Polka też”.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 29.

Leader100 jest wsparciem dla programów wychowawczych.

Celami Programu są między innymi:

 • - wspomaganie w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji
 • - stymulowanie pozytywnej aktywności ucznia w szkole, w domu i poza nim
 • - ułatwienie współpracy rodziców i wychowawców w procesie wychowywania

Dla kogo: Uczniowie od 10 do 18 lat, rodzice, nauczyciele, wychowawcy

Prelegentami na godzinę wychowawczą, z użyciem materiałów programu Leader100, mogą być osoby związane ze szkołą, jeśli spełniają określone wymagania. Może to być ktoś z dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, niektórzy rodzice, kapelani, etc. Więcej na stronie Fundacji Leader100 – www.leader100.pl

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 18.

Tematyka kursu:

 • - więź małżeńska i związek małżeński
 • - małżeństwo: wspólny projekt miłości i życia
 • - komunikacja małżeńska
 • - równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym
 • - życie rodzinne

Kurs trwa ok. 6 miesięcy i obejmuje 11 spotkań po 1,5 godz. oraz dodatkowo pracę indywidualną z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez organizatorów.

Dla kogo: dla małżonków.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01.

Tematyka kursu:

 • - kluczowe aspekty w rozwoju dziecka
 • - środowisko rodzinne
 • - charakter i temperament
 • - komunikacja pomiędzy małżonkami
 • - wpływ rodzeństwa
 • - rola zabawy w życiu dziecka
 • - rozwój woli i dyscypliny
 • - ćwiczenie wrażliwości i cnót

Harmonogram kursu: Kurs trwa ok. 7 miesięcy i obejmuje 15 spotkań po 1,5 godz. oraz dodatkowo pracę indywidualną z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez organizatorów.

Dla kogo: Dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lat.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01.

Tematyka kursu:

 • - specyfika rozwoju dzieci w tym wieku
 • - wychowanie w zależności od charakteru
 • - korzystanie z autorytetu
 • - wpływ przyjaciół i krewnych
 • - rola zabawy i wpływ telewizji
 • - wychowanie religijne
 • - rywalizacja między rodzeństwem
 • - wprowadzenie do ludzkiej seksualności

Harmonogram kursu: Kurs trwa ok. 7 miesięcy i obejmuje 15 spotkań po 1,5 godz. oraz dodatkowo pracę indywidualną z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez organizatorów.

Dla kogo: dla rodziców dzieci w wieku 4-8 lat.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01.

Tematyka kursu:

 • - pierwsze decyzje dzieci
 • - charakterystyka i analiza
 • - kształcenie woli
 • - wykorzystanie czasu wolnego
 • - życie rodzinne
 • - wychowanie w wymiarze religijnym
 • - kształcenie emocjonalności
 • - autorytet rodziców

Dla kogo: rodzice dzieci w wieku 9-11 lat.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01.

Tematyka kursu:

 • - okres wczesnej nastoletności
 • - charakter i osobowość
 • - środowisko a wartości
 • - wypoczynek i rozrywka
 • - znaczenie życia rodzinnego
 • - przeżycia duchowe
 • - pierwsze wyjścia
 • - tożsamość płciowa
 • - autorytet w życiu

Harmonogram kursu: Kurs trwa ok. 7 miesięcy i obejmuje 15 spotkań po 1,5 godz. oraz dodatkowo pracę indywidualną z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez organizatorów.

Dla kogo: dla małżeństw z dziećmi w wieku od 11 do 14 lat.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01.

Randka służy budowaniu jedności, więzi małżeńskiej, uzdrawianiu relacji pomiędzy małżonkami, temu, żeby małżonkowie przypomnieli sobie dobre chwile z początków znajomości, kiedy łączyło ich bardziej zauroczenie niż prawdziwe zakochanie, a randki były związane z wielkimi emocjami. Dzięki tym wspomnieniom małżonkowie często odkrywają, że dawno tak z sobą nie rozmawiali.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01, 16.

Rekolekcje dla małżeństw mają na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 31.

Forma:

 • - program z grą wielkoformatową dla uczniów
 • - szkolenie dla rad pedagogicznych
 • - spotkanie z rodzicami

Dla kogo: uczniowie powyżej 9. roku życia, rodzice, członkowie rad pedagogicznych.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 19.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: SPRprogramy@op.pl

Dla kogo: rodzice

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 20.

„Młodzież na Rozdrożu” to międzynarodowy program profilaktyczno-wychowawczy pomagający w systematycznym docieraniu do młodych ludzi w celu kształtowania ich charakteru i wpływaniu na pozytywne zachowanie.

Wielotorowy program profilaktyczny dla młodzieży oparty na kształceniu charakteru. Program “Młodzież na Rozdrożu” jest narzędziem, które można wykorzystać do przekazywania młodzieży pozytywnych wartości i przekonań, w oparciu o które są podejmowane dobre decyzje w życiu. Wspiera to, czego naucza się w kontekście rodziny, pomagając rodzicom i opiekunom w wychowywaniu i ochronie młodzieży od wielu współczesnych niebezpieczeństw, takich jak: HIV/AIDS i choroby przenoszone drogą płciową, ciąże nastolatek, alkoholizm, uzależnienia i ciągle wzrastające zjawisko przemocy wśród młodych ludzi.

Współdziałając ze sobą, rodzice i nauczyciele mogą pielęgnować wartości etyczne i praktyczne umiejętności życiowe, które pomagają młodzieży w zdrowym rozwoju, w osiąganiu satysfakcjonującego życia i stawania się osobami oddziałującymi na społeczeństwo w pozytywny sposób.

Dla kogo: Rodzice dzieci w wieku 11-15 lat oraz nauczyciele

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 21.

Program jest adresowany do wszystkich rodziców rozumiejących, iż to przede wszystkim im powierzone zostało prawo decydowania o formacji i wychowaniu swoich dzieci. Rodziców czujących odpowiedzialność z tym związaną i poszukujących rozwiązań skutecznych, a przy tym zgodnych z chrześcijańską wizją świata.

Dla kogo: rodzice

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 22.

Cel:

 • - budowanie więzi z dzieckiem
 • - rozwijanie specjalnego sposobu komunikacji pozwalającego na wzajemną akceptację i wspólne rozwiązywanie problemów
 • - opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych: efektywna współpraca z dzieckiem, aktywne słuchanie, wyrażanie i akceptowanie emocji, wspieranie usamodzielniania się dziecka.

Zakres tematyczny:

 • - określenie celów wychowania
 • - budowanie granic
 • - rola uczuć w naszym życiu i w relacjach z dziećmi
 • - określanie i akceptowanie uczuć własnych i dzieci
 • - zachęcanie dziecka do współpracy
 • - karanie – karcenie – przebaczenie
 • - rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • - zachęcanie do samodzielności
 • - wpisywanie dziecka w rolę – uwalnianie od grania ról
 • - pomocna pochwała i zachęta

Dla kogo: rodzice i nauczyciele

Prelegentami mogą być osoby związane ze szkołą, jeśli spełniają określone wymagania. Może to być ktoś z dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, niektórzy rodzice, kapelani, etc.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 16, 22.

 • - Jaki wpływ mają media elektroniczne na naukę dziecka?
 • - Jaki jest ich wpływ na inne obszary rozwoju?
 • - Jak można sobie poradzić z mediami w domu?
 • - Jakie ciekawe alternatywy możemy zaproponować?
 • - Rachunek sumienia rodzica – jakie popełniam błędy?
 • - W jaki sposób dorośli mogą się uchronić przed traceniem czasu i dawaniem złego przykładu przez niewłaściwe korzystanie z mediów?

Dla kogo: rodzice i nauczyciele

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01, 16.

 • - Jak działa autorytet i jak go wzmacniać?
 • - Jaka jest rola ojca w rodzinie?
 • - W jaki sposób postawa ojca wpływa na przyszłość jego dzieci?
 • - W jaki sposób zmieniają się zadania ojca wraz z wiekiem dzieci?
 • - Jaki wpływ na wychowanie dzieci mają relacje z żoną?
 • - Czym różnią się zadania ojca wobec córek od zadań wobec synów?

Dla kogo: rodzice

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01, 16.

 • - Czym jest i jak budować jedność małżeńską?
 • - Czy jedność oznacza jednolitość?
 • - Czy więzi rodzinne mogą być zbyt mocne
 • - Dlaczego jedność małżeńska jest ważna dla całej rodziny?
 • - Jaki wpływ ma jedność małżeńska na wychowanie dzieci?
 • - Jakie znaczenie ma komplementarność rodziców?

Dla kogo: rodzice

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01, 16.

 • - Dlaczego wychowanie jest dziś trudniejsze niż dawniej?
 • - Kim jest moje dziecko?
 • - Jaki jest cel wychowania? Jakie aspekty trzeba w nim uwzględnić?
 • - Jak skutecznie przekazywać wartości naszym dzieciom?
 • - Jakie cechy potrzebne są dobrym rodzicom – matkom i ojcom?
 • - Jaki wpływ na dziecko mają media i środowisko rówieśnicze?
 • - Jaka jest rola szkoły w wychowaniu?
 • - Jak powinna wyglądać współpraca ze szkołą?
 • - Wychowanie jako projekt
 • - Wnioski praktyczne

Dla kogo: rodzice

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01, 16.

 • - Jak przygotować się do roli rodzica nastolatka?
 • - Co się dzieje z dzieckiem w okresie dorastania?
 • - Jak pomóc mu możliwie najlepiej przeżyć ten czas?
 • - Jak efektywnie komunikować się z nastolatkiem?
 • - Kilka dodatkowych rad praktycznych

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01, 16.

 • - Smartfon, tablet, komputer… gry, społeczności – o co w tym chodzi?
 • - Wpływ mediów elektronicznych na naukę dziecka
 • - Wpływ mediów na inne obszary rozwoju?
 • - Jak można sobie poradzić z mediami w domu?
 • - Jakie ciekawe alternatywy możemy zaproponować?
 • - Rachunek sumienia rodzica – jakie popełniam błędy? ”

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01, 16.

Wykłady, szkolenia, spektakle, których przesłaniem jest pomoc tym, którzy chcą nauczyć się mądrzej kochać siebie i innych, budować głębokie, szczere i dojrzałe więzi międzyludzkie, uczyć się rozmawiać z innymi, a nie tylko mówić.

Podczas szkoleń prezentowane jest tradycyjne i innowacyjne podejście do kwestii kobiecości i męskości oraz relacji między obiema stronami w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej.

Kurs Filip dla Małżeństw to krótkie, weekendowe, wyjazdowe rekolekcje. Jest to czas, w którym Pan Bóg poprzez Swoje Słowo, poprzez świadectwo małżonków i kapłanów obdarowuje Swą przeogromną Miłością.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 10.

Wspólnota zapewnia „pierwszą pomoc” w sytuacjach kryzysowych, organizuje też rekolekcje dla małżeństw w kryzysie i na wszelkie sposoby wspiera osoby z problemami małżeńskimi.

Dla kogo: małżeństwa w kryzysie.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 11.

Spotkania Małżeńskie organizują dwudniowe spotkanie, w czasie których można pogłębić, odnowić albo nawet odbudować małżeńską więź. W czasie tego spotkania można doświadczyć dialogu, przezwyciężyć trudności we wzajemnej komunikacji w małżeństwie, nauczyć się rozmawiać ze sobą. Spotkania te mają charakter rekolekcji zamkniętych, a przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się. Są szczególnie pomocne dla par przeżywających kryzys małżeński. Pomagają przezwyciężać codzienne trudności i cieszyć się miłością na co dzień.

W ramach Spotkań Małżeńskich prowadzone są także rekolekcje dla małżeństw cywilnych, w powtórnych związkach, po rozwodzie (tzw. małżeństw niesakramentalnych). Spotkania Małżeńskie prowadzą również przygotowanie do sakramentu małżeństwa – Wieczory dla Zakochanych oraz Rekolekcje dla Narzeczonych.

Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.

Dla kogo: małżeństwa w kryzysie.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 31.

 • - Granice moje, granice dziecka
 • - Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami?
 • - Jak zachęcać dziecko do współpracy?
 • - Co zamiast karania?
 • - Jak wspólnie rozwiązywać problemy?
 • - Jak zachęcać do samodzielności?
 • - Jak uwalniać dziecko od grania ról?
 • - Jak chwalić i zachęcać?

Dla kogo: Dla rodziców dzieci młodszych

Konsultacje i terapia przy problemach w relacji z samym sobą z dzieckiem z małżonkiem/partnerem, konsultacje psychologiczne w zaburzeniach w relacji z samym sobą, problemy psychologiczne, lęki, niepokój depresje, przeciążenie, trudna przeszłość, utrata ciąży; w relacji z dzieckiem: kłopoty wychowawcze bezradność, złość, obawy, poczucie winy i inne trudne uczucia po stronie dziecka jak i po swojej stronie, problemowe zachowania, wątpliwości czy jestem dobrą mamą, dobrym tatą; w relacji z małżonkiem/partnerem: kłótnie, konflikty, wycofanie się, niemożność porozumienia, problemy okołorozwodowe i w innych sprawach.

Dla kogo: dla osób doświadczających problemów w relacjach z samym sobą, dziećmi, małżonkiem.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 17, 28.

Warsztaty dla instytucji pracujących z rodziną w tym: Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Policja,

Tematyka warsztatów:

 • - „Rodziny Wielodzietne: specyfika szanse i zagrożenia”
 • - „Realizacja zadań ustawowych: praca czy współpraca z rodzinami”
 • - „Rodziny wielodzietne potencjał czy zagrożenie?”

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 23.

Dedykowane rodzicom dużych rodzin.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 01, 16, 23.

Pozytywna dyscyplina, to metoda, która pozwala wychowywać dzieci w poszanowaniu ich godności i potrzeb, nie zapominając jednak o ważnych dla rozwoju dzieci granicach i potrzebach rodziców.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 24.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest sprawdzonym programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz na podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Adresowany do dorosłych.

 • Cz. I warsztatów: „Jak mówić, by dzieci nas słuchały, jak słuchać, by dzieci mówiły”,
 • Część II: „Rodzeństwo bez rywalizacji”,
 • Część III: „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały

Realizacja:

 • 40 godzin dydaktycznych
 • (cykl dziesięciu spotkań)
 • liczebność grupy – 12-15 (max.) osób
 • metoda pracy – warsztatowa

Dla kogo: rodzice

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 25.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, po raz pierwszy w historii, porusza sprawę ochrony dzieci przed pornografią. Jednocześnie zaleca m.in. upowszechnianie programów profilaktycznych oraz szkoleń na temat zagrożeń i konsekwencji zdrowotnych dla dzieci i młodzieży oglądających pornografię.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu dorosłych czuje bezradność wobec pornografii, m.in. z powodu zawstydzenia tematem lub braku umiejętności rozmawiania o nim, nie tylko z dziećmi, ale także z innymi dorosłymi. Tymczasem z badań przeprowadzonych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wśród polskich gimnazjalistów (N=10.880) wynika, że:

 • - 61% chłopców i 42% dziewcząt pierwszy kontakt z pornografią ma za sobą w wieku 11 lat lub wcześniej;
 • - konsumentami pornografii częściej są chłopcy. Niemal połowa z nich (46%) ma z nią kontakt od kilku do kilkudziesięciu razy w miesiącu, przy czym aż 15% (co siódmy chłopiec) deklaruje celowy kontakt z pornografią ponad 30 razy w miesiącu, podczas gdy u dziewcząt jest to odpowiednio 21% (kontakt regularny) i 2% (powyżej 30 razy w miesiącu);
 • - 95% chłopców deklaruje, że korzysta z pornografii przez Internet, w tym 30% robi to przez Internet dostępny w komórce. Dwa lata wcześniej było to odpowiednio 72% (Internet) i 19% (Internet w komórce).

Podczas przeprowadzanych przez nasze Stowarzyszenie licznych prezentacji dla rodziców na temat rozwojowych i społecznych konsekwencji pornografii, rodzice często skarżyli się, że brakuje im odpowiedniego języka i argumentów, aby czuć się na siłach do przeprowadzenia rozmowy z własnymi dziećmi.

Dlatego Stowarzyszenie Twoja Sprawa, jako lider tematu systemowej ochrony dzieci i młodzieży przed pornografią w odpowiedzi na zgłaszane przez słuchaczy zapotrzebowanie, opracowało specjalistyczne szkolenia skierowane do rodziców oraz dla Rady Pedagogicznej.

Przygotowany przez nas program opiera się na tym, co dla każdego rodzica najcenniejsze – relacji z dzieckiem i naturalnym autorytecie rodzica. To, co wyróżnia nasze szkolenie spośród innych obecnych na rynku, to dogłębna znajomość tematu i jednoczesne zrozumienie obaw i potrzeb rodziców. Zamiast teoretycznego wykładu, pouczania czy straszenia, krótko przedstawiamy współczesne, mało znane dorosłym, oblicze pornografii oraz prezentujemy argumenty zakorzenione w nauce.

W przypadku szkolenia dla rodziców, zaledwie w ciągu 1,5 godziny jego uczestnicy otrzymują:

 • - wiedzę, niezbędną do zrozumienia tematu przygotowania się do rozmowy z dzieckiem o pornografii, szczególnie w dobie szybkiego Internetu i smartfonów
 • - konkretne wskazówki ułatwiające przeprowadzenie takiej rozmowy – w zgodzie z samym sobą i wiekiem dziecka
 • - klarowną argumentację, przekazaną zrozumiałym językiem
 • - wiedzę na temat powodów, dla których dziecko może sięgać po materiały pornograficzne
 • - podpowiedzi, jak zabezpieczyć dziecko i jego otoczenie przed dostępem do pornografii
 • - materiały dla rodziców, które mogą posłużyć do zainicjowania rozmowy z dzieckiem, bez wzbudzania podejrzeń czy oskarżeń (m.in. profesjonalnie przygotowane rozmowy we współpracy z dialogistą filmu „Rodzinka.pl”)
 • - materiały opracowane specjalnie dla nastolatków
 • - możliwość pogłębienia tematu w czasie i miejscu dla nich najbardziej dogodnym, dzięki dedykowanej dla uczestników szkoleń stronie internetowej.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Twoja Sprawa wynika, że rodzice są świadomi czyhającego na ich dzieci zagrożenia – aż 99% z nich zadeklarowało niepokój pornografią w kontekście wychowania dzieci, niezależnie od tego czy dziecko miało 6, 10 czy 15 lat. Porównywalny niepokój budzi jedynie wpływ alkoholu, narkotyki, dopalacze, agresja w szkole i przestępczość.

Przygotowane przez nas szkolenie daje rodzicom wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby niepokój przekuć na pozytywne działanie. Dodatkowym atutem jest nie tylko bardzo praktyczne podejście, ale też argumenty czytelne dla każdej osoby, niezależnie od jej światopoglądu.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 05.

Rekolekcje „Miłość i Prawda” są formą zaangażowania Wspólnoty Emmanuel w duchową formację małżeństw sakramentalnych. Ich formuła powstała 30 lat temu we Wspólnocie Emmanuel we Francji. Co roku niektóre jej elementy ulegają zmianom, by całość odpowiadała na aktualne potrzeby małżonków w dzisiejszym świecie.

Rekolekcje mają wyjątkową formułę – składają się z cyklu trzech weekendowych spotkań rekolekcyjnych stanowiących jedną całość. Każdy weekend poświęcony jest innym zagadnieniom związanym z małżeńską rzeczywistością życia. W przerwach pomiędzy nimi, trwającymi ok. czterech tygodni – powstaje przestrzeń do dialogu i refleksji nad tym, co się usłyszało w czasie rekolekcji i wyciągnięcia praktycznych wniosków. Jest to czas pierwszych prób wprowadzania w życie zmian, których zapragnęliśmy w naszym małżeństwie.

Cykle rekolekcji odbywają się w różnych terminach, w kilku miejscach w Polsce, a prowadzone są przez małżeństwa ze Wspólnoty Emmanuel z danego rejonu, we współpracy z kapłanami.

1. Weekend.
Dlaczego jestem w małżeństwie? Czy zastanawiałem się nad tym?
Tematy poruszane podczas pierwszego weekendu:

 • - Bóg kocha mnie i moje małżeństwo i daje nam konkretne środki do odnowy naszego małżeństwa
 • - przebaczenie jako niezbędny środek do pełnej miłości i jedności małżeńskiej
 • - pozytywne spojrzenie na współmałżonka

2. Weekend.
Dlaczego tak trudno nam się porozumieć?
Tematy poruszane podczas drugiego weekendu:

 • - różnice między kobietą a mężczyzną
 • - relacje seksualne
 • - komunikacja między małżonkami

3. Weekend.
Jakie miejsce w moim życiu zajmują pieniądze, praca, relacje z rodzicami, znajomi, internet itd.?
Tematy poruszane podczas trzeciego weekendu:

 • - pieniądze i praca w małżeństwie i rodzinie.relacje z rodzicami i teściami
 • - zagrożenia dla małżeństwa

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 26.

Warsztaty Tato.Net 7 sekretów efektywnego ojcostwa mają na celu odbudowywanie prawidłowych relacji w rodzinach oraz rozwijanie umiejętności rodzicielskich. Program nawiązuje głównie do badań socjologicznych doktora Kena Canfielda zawartych m.in. w książce „Siedem Sekretów Efektywnych Ojców”.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 27.

Tato – odkrywca talentów. Chciałbyś, aby Twoje dziecko było szczęśliwe, rozwijało się integralnie i osiągnęło sukces? Dowiedz się, jak możesz mu w tym pomóc.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 27.

Warsztat adresowany do ojców dorastających córek/młodych kobiet (13-24 lata). Celem jest wzmocnienie i pogłębienie więzi między ojcem a dorastającą córką oraz zaangażowanie w budowanie wzajemnej relacji opartej na akceptacji, otwartości i docenieniu.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 27.

Warsztaty dla par ojciec-dziecko połączone z wspólnym wysiłkiem fizycznym – przygodą. W zależności od stopnia trudności poszczególne warsztaty adresowane są do dzieci od przedszkola do wieku nastoletniego. Zajęcia (często kilkudniowe) obejmują szeroki wachlarz atrakcji od spływów kajakowych po elementy survivalu.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 27.

Ojcem jest się zawsze, nawet w przypadku utrudnionego kontaktu z dzieckiem. Dla ojców po rozwodzie, separacji, odbywających karę pozbawienia wolności, nie mieszkających ze swoimi dziećmi powstał unikalny program pomagający odtworzyć nadszarpnięte więzi.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 27.

Celem tych warsztatów PS (Profilaktyki Społecznej) jest upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej wychowania oraz etiologii i przebiegu współczesnych zachowań ryzykownych oraz zaburzeń zachowania, a także profilaktyka uzależnień behawioralnych i przeciwdziałanie innym zachowaniom ryzykownym. Propagowany jest model wychowania dzieci w granicach i normach, których kluczowym źródłem są Dekalog, chrześcijaństwo i ogólnoludzkie wartości humanistyczne. Centrum Profilaktyki Społecznej prowadzi następujące warsztaty na temat wychowania: „Jak wychowywać dzieci w granicach i normach” oraz „Kiedy dziecko ryzykuje”.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 12.

Celem tych warsztatów PS (Profilaktyki Społecznej) jest upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej działania i efektów narkotyków oraz etiologii i przebiegu współczesnych zachowań ryzykownych, uzależnień i zaburzeń zachowania, a także profilaktyka narkotykowa (dopalaczowa). Zajmowane jest twarde, jednoznaczne stanowisko w sprawach narkotyków i dopalaczy, opowiadające się za modelem wychowania dzieci i młodzieży w granicach i normach.

Centrum Profilaktyki Społecznej oferuje następujące warsztaty na temat narkotyków i dopalaczy: „Co rodzice powinni wiedzieć o narkotykach i dopalaczach? ”, „Nowe pułapki chemiczne: e-papierosy, substancje pobudzające i suplementy” i „Co zrobić, kiedy nastolatek eksperymentuje z marihuaną (narkotykami, dopalaczami)?”.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 12.

Celem tych warsztatów PS (Profilaktyki Społecznej) jest upowszechnianie naukowej wiedzy dotyczącej nowych technologii oraz etiologii i przebiegu współczesnych zachowań ryzykownych oraz zaburzeń zachowania, a także profilaktyka uzależnień behawioralnych i przeciwdziałanie innym zachowaniom ryzykownym. Propagowany jest model wychowania dzieci w granicach i normach. Centrum Profilaktyki Społecznej oferuje następujące warsztaty na temat nowych technologii: „Jak modelować relacje dzieci – nowe technologie cyfrowe”, „Video games – dziecko w świecie gier elektronicznych”, „Co i jak dzieci robią w Internecie – profilaktyka cyber ryzyka”, „Media elektroniczne a rozwój edukacyjny i emocjonalny dziecka”, „Małe dzieci (przedszkolaki) i technologie cyfrowe”.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 12.

W ramach programu odbywają się 9-godzinne warsztaty dla młodzieży, spotkanie dla rodziców oraz Rady Pedagogicznej. Celem programu jest zachęcenie młodzieży do zdrowego stylu życia – wolnego od przemocy, narkotyków i alkoholu. Program uczy także mądrego podejścia do miłości i odpowiedzialności za własną seksualność. Umacnia w młodzieży przekonanie, że z kontaktami seksualnymi warto poczekać.

Nowoczesna forma programu pozwala młodzieży spojrzeć z dystansu na postawę luzu oraz nieodpowiedzialności promowaną przez kulturę masową. Jednym z ważnych celów programu jest przekonanie młodzieży, że zasady, wymagania i ograniczenia nakładane przez rodziców naprawdę służą szczęśliwej przyszłości młodych ludzi.

W trakcie spotkania z Rodzicami prezentowany jest zakres celów programu „Archipelag Skarbów®”. Omawiane są wyniki badań nad młodzieżą. Komentarz prowadzącego zawiera wiele wskazówek co do sposobów włączania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie.

Szczególny akcent położony jest na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka. W trakcie spotkania są podawane wskazówki jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, w tym zagadnieniach miłości i seksualności. Rodzice otrzymują ulotki profilaktyczne pt. „Przewodnik po dżungli kontaktów z nastolatkiem”, które zawierają skrót wskazówek dotyczących wychowania omawianych w trakcie spotkania.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 04.

Tydzień Małżeństwa obchodzony jest od ponad 20 lat na całym świecie, obecnie w 75 krajach, w dniach 7-14 lutego, w Polsce jest szczególnie celebrowany np. na Pomorzu. Wówczas wiele instytucji organizuje darmowe porady, atrakcje, spotkania.

W ramach Tygodnia Małżeństwa można zorganizować, np.: festyn, spotkania i rozmowy z małżeństwami z 25-letnim stażem, konkurs amatorskich filmów pokazujących ciekawe zwyczaje i tradycje rodzinne, konkurs opowiadań „Świat naszych babć i dziadków”, interaktywną grę połączoną z wyborem zdjęć aktorów/celebrytów, którzy cenią sobie wartości rodzinne i są mężami jednej żony lub żonami jednego męża, prezentację wyników badań naukowych, które pokazują że szczęśliwe i długotrwałe małżeństwa mają dobroczynny wpływ np. na zdrowie, prezentację ciekawostek – recept na udane małżeństwo, losowanie nagrody – np. karnetu na wieczór w restauracji dla rodziców.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 28.

Engaddi poradnictwo chrześcijańskie – to projekt mający na celu szerzenie zdrowia psychicznego w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi poprzez indywidualną pomoc terapeutyczną, poradnictwo małżeńskie/rodzinne, warsztaty, szkolenia, seminaria dla grup. Merytorycznie i dydaktycznie, to przedsięwzięcie jest wspierane przez Chrześcijańską Fundację de’Ignis Polska oraz Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 28.

Warsztaty w otoczeniu pięknie położonego średniowiecznego klasztoru w Tyńcu, które pozwalają odpocząć, rozwinąć pasję a zarazem rozwinąć się duchowo (ziołolecznictwo, ikonografia, ale i sesje relaksacyjne np. dla małżeństw, warsztaty z poezją, warsztaty dla liderów, „Czas na kobiecość”).

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 30.

W Zalesiu Górnym kolo Warszawy, w pięknym parku krajobrazowym, przy Centrum Formacji Rodzin im. Jana Pawła II, przygotowaliśmy przytulną przystań dla zmęczonych życiem małżonków, którzy w wirze codzienności zagubili radość życia i wiarę w miłość oraz stracili nadzieję w możliwość ożywienia relacji małżeńskiej.

Pragniemy, byście w ciszy i w oderwaniu od codziennych obowiązków, w osobistym zmaganiu i walce, odnaleźli smak „razemności” i odkryli na nowo radość bliskości.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 10.

Dla małżeństw przechodzących kryzys dobrą praktyką może być skorzystanie z psychoterapii na wyjeździe w pięknych okolicznościach przyrody.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 28, 31.

Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są trzydniowe rekolekcje o charakterze warsztatów.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 31.

Weekendowe warsztaty dla małżeństw.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 32.

Materiały na temat edukacji medialnej w linkach:

 • - scenariusze lekcji edukacji medialnej: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/
 • - wykład Piotra Boronia: https://www.youtube.com/watch?v=991l7UCzyQE

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 33.

Warsztaty dotyczące komunikacji w małżeństwie prowadzone przez Centrum Integra. „Integra” jest inicjatywą Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 36.

Warsztaty dotyczą tego, jak budować trwałe i szczęśliwe małżeństwo oraz na czym polega prawdziwa, odpowiedzialna miłość.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 34.

Dobrze aby każda rodzina miała swojego opiekuna (który równolegle jest wychowawcą/tutorem/mentorem/opiekunem/coachem dzieci w szkole), z którym, przynajmniej raz na trymestr, odbywałyby się indywidualne rozmowy z obojgiem rodziców.

Tematy rozmów dotyczące każdego dziecka: jego plan rozwoju, zachowanie, wyniki w nauce, zdolności, problemy itd. Podczas spotkania warto podjąć rozmowę na temat efektów realizowanego w szkole oraz w domu programu wychowawczo-profilaktycznego.

Warto aby w przypadku niektórych, bardziej delikatnych tematów rodzina miała również możliwość umówienia się, spotkania oraz rozmowy z kapelanem szkoły czy księdzem prowadzącym lekcje religii. W trakcie spotkań, czasami ujawniają się problemy domowe lub małżeńskie, które, jak wiadomo, bezpośrednio wpływają na dziecko. W takiej sytuacji, opiekun lub kapelan może zaproponować „dobre praktyki”, które mają na celu umocnienie małżeństwa.

W rozmowach, rodzice często dzielą się swoimi dobrymi doświadczeniami oraz „dobrymi praktykami”. Opiekun może zasugerować im, aby podzielili się nimi również z innymi rodzicami przy okazji spotkań, warsztatów itp.

W realizacji praktyki można liczyć na wsparcie instytucji nr 18, 36.